Främjande av energieffektivt byggande

Motion 2013/14:C245 av Roger Tiefensee och Helena Lindahl (C)

av Roger Tiefensee och Helena Lindahl (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ytterligare skärpa Boverkets byggregler avseende egenskapskrav på energiprestanda.

Motivering

Eftersom det ofta är rationellt att bygga med högre energikrav än vad Boverkets nuvarande byggregler kräver finns det ett stort utrymme för markägare och exploatörer av mark för bostäder att ställa krav på mer energieffektivt byggande. Utvecklingen av så kallade passivhus, eller nära-noll-energi-byggnader har pågått under många år och Sverige har under lång tid varit ledande. Idag är länder som Tyskland, Österrike och Norge på väg att överta rollen. Regeringen har från och med 2013 anslagit 120 miljoner till ett program för att utveckla framtidens energieffektiva byggnader. Det är ett viktigt steg för att Sverige ska kunna återta ledarrollen när det gäller energieffektivt byggande. Denna typ av positiva satsningar riskerar dock att undermineras så länge statliga myndigheter spretar i sin syn på energieffektivt byggande, vilket i sin tur ger utrymme för diskussioner huruvida de krav som ställs är problematiska för det industriella byggandet i fabriker för småhus.

Det behövs regelförenklingar och starkare incitament att investera i nybyggnad och renovering av bostäder om vi ska kunna öka tillgången till bostäder som är moderna och anpassade till efterfrågan på bostadsmarknaden. Med en skärpning av de nationella egenskapskraven på energiprestanda menar vi att behovet av särskilda krav från markägare, kommuner och fastighetsägare minskar. Inom ramen för skärpta nationella egenskapskrav bör det finnas utrymme för differentierade bestämmelser, anpassade för olika klimatzoner, olika typer av byggnader och förutsättningar på bostadsmarknaden. Tydliga och långsiktiga regler ger husfabrikanter och byggföretag möjlighet att successivt anpassa sig till dessa, så att svenska byggföretag kan nå skalfördelar genom att i konkurrens med varandra utveckla ett energieffektivt industriellt byggande.

Regeringen bör uppdra åt berörda myndigheter att utarbeta nya skärpta nationella krav på energiprestanda för såväl eluppvärmda som icke eluppvärmda byggnader.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2013

Roger Tiefensee (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)