Framtida konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen

Motion 2011/12:A307 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på sikt konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen.

Motivering

Undersökningar visar att svenska företag ofta upplever det problematiskt att hitta nya kompetenta medarbetare, trots den relativt höga arbetslösheten. Företagen i Gävleborgs län har svårast i landet när det kommer till att hitta rätt medarbetare vid nyrekrytering, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort. Detta trots att Gävleborgs län länge har haft högst arbetslöshet i hela landet. Matchningen fungerar inte tillräckligt bra.

Regeringen har gjort goda insatser i syfte att förbättra situationen genom att skapa möjligheter för den enskilde att få en jobbcoach. Nästa steg bör vara att fullt ut konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen genom att låta den arbetssökande själv få möjlighet att välja arbetsförmedlare som denne anser bäst passar den enskildes behov.

Det nya systemet skulle inte minst passa personer som inte har svenska som modersmål och unga som skulle kunna få specialiserade arbetsförmedlare. En konkurrensutsättning skulle även leda till startande av nya företag, vilket leder till fler aktörer på marknaden och därmed bättre service och tillgänglighet för den enskilde.

Med tanke på den höga arbetslöshet och den stora matchningsproblematik som råder i Gävleborg borde det vara ett utmärkt län för en försöksverksamhet i motionens anda. Försöket borde inledas genom att arbetsmarknadens parter kopplas till en referensgrupp till Arbetsförmedlingen, som ges i uppdrag att upphandla en försöksverksamhet i utvalda orter. Efter utvärderingen kan sedan försöksverksamheten, förutsatt att den utfaller med gott resultat, införas i hela Sverige. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)