Fri hyressättning av bostäder

Motion 2016/17:2721 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bruksvärdessystemet till förmån för marknadshyror och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska bostadsmarknaden har de senaste årtiondena gått till en allt mer oroväckande situation. Verkligheten är så extrem att ordet bostadsmarknad blir missvisande, då det är stor brist på bostäder, och någon marknad är det inte tal om.

En god blandning i en mix av boendeformer är viktigt för att alla ska kunna hitta den typ av boende som passar en själv. Hus, radhuslösningar, äganderätter, bostadsrätter och

hyresrätter fyller alla en viktig funktion för att möta krav på exempelvis säkerheten i att

äga sitt eget boende, eller flexibiliteten i en hyresrätt. Alla delar behövs för att bostadsmarknaden ska fungera väl.

Hyresrätten har dock en särskilt viktig funktion för att möjliggöra för rörlighet och flexibilitet på bostadsmarknaden. Utan höga ekonomiska inträdeskrav är den lämpad för många för att hitta sitt första boende. Hyresrätten erbjuder dessutom en stor flexibilitet

för den som önskar bo tillfälligt, eller är osäker på hur länge man behöver boendet.

Sammantaget är hyresrätten viktig för att möjliggöra för människor att flytta hemifrån, samt även för att flytta till jobb eller studier.

Idag är dock bristen på en fungerande marknad för hyresrätter stor i Sveriges större

städer. Bristen på en fungerande hyresmarknad för bostäder hämmar därmed Sveriges konkurrenskraft när det blir onödigt stora hinder för människor att tillfälligt eller permanent flytta dit jobben finns.

Hyresmarknaden omfattas idag av en stor handel med svarta kontrakt, tveksamma andrahandsuthyrningar och outnyttjade lägenheter som står tomma då marknadsvärdet inte möter det artificiella pris lagen kräver. En flexiblare hyressättning där det blir

möjligt att fritt sätta hyran skulle på kort sikt tillgängliggöra fler bostäder, och på lång sikt öka byggandet när lönsamheten blir bättre.

Med anledning av vad som anförs i motionen föreslår vi riksdagen besluta att

tillkännage för regeringen om att se över bruksvärdessystemet till förmån för

marknadshyror.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)