Fribeloppet i studiemedelssystemet

Motion 1997/98:Ub702 av Annika Nilsson (s)

av Annika Nilsson (s)

Att ha ett bra offentligt studiemedelssystem är bra både för individen och för staten. att med ett bra studiefinansieringssystem uppmuntar människor att läsa. Att ge dem en möjlighet till att höja sin kompetens och på så vis lättare komma in på arbetsmarknaden. Samhället behöver bra utbildad befolkning och då är studiemedelssystemet en faktor som för många avgör ifall de skall gå vidare till högre studier. I det kunskapskrävande samhället vi med stora steg går in i är det viktigt att lärandet, bildning och utbildning inte är något man blir färdig med utan att man hela livet söker efter kunskap – det livslånga lärandet.

I dagens studiemedelssystem finns ett fribelopp. Det är den summa pengar du får tjäna under ett halvt och ett helt år för att du skall kunna få studiemedel. Fribeloppet är uträknat att stämma överens med en arbetsnivå som går att kombinera med heltidsstudier. Det är dock så att ifall du har ett arbete och vill börja studera mitt i terminen exempelvis i november räknas fribeloppet inte från den dagen du börjar att studera utan från 1 juli. Eftersom det är svårt att i efterhand gå in och kolla i den taxerade inkomsten vilken månad du har tjänat vad slås allt ihop till en summa, det vill säga inkomsten från 1 januari–31 oktober, och detta delas i två bitar varav den ena räknas som inkomst för det andra halvåret. Vilket leder till att även om du under den tid du studerar 1 november – 20 januari inte tjänar en krona kommer du ändå att få räkna halva årsinkomsten som fribelopp.

Detta system med fribeloppet leder till att trots att vi vill att människor skall studera föreligger det för många ekonomiska hinder som gör att de väljer att inte studera. Det borde vara mer rimligt att räkna fribeloppet från den dagen du börjar studera och inte från tiden före studietiden.

Detta är ett problem som troligtvis fler kommer att möta och det är möjligt att det inte är den bästa lösningen att förändra fribeloppet, men något bör göras för att öka möjligheterna att börja läsa mitt i en termin. Det vore naturligt att CSN får i uppdrag att se över denna del av studiemedelssystemet i syfte att finna den bästa lösningen på detta problem.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att se över studiemedelssystemet.

Stockholm den 30 september 1997

Annika Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)