Fribeloppets avskaffande

Motion 2010/11:Ub416 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppet för studiemedel.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppet avseende lånedelen i studiemedlen.

Motivering

Högre studier gynnar såväl samhälle som individ. Det måste också löna sig att investera i sin framtid. Den gällande lagstiftningen inom utbildningsområdet avseende studiemedlet genomsyras av ett synsätt där studenter delas in i kategorier där en student enbart är en student och en arbetare enbart är en arbetare. På en modern arbetsmarknad fungerar det dock inte så och hela Sverige skulle tjäna på ett mer modernt synsätt. Arbetslivserfarenhet är en viktig komponent på arbetsmarknaden och det ska löna sig att arbeta. Förekomsten av fribeloppet slår därför fel. Systemet leder till att en student som arbetar för mycket, och därmed betalar skatt som bidrar till statens inkomster, får ett lägre studiemedel för resten av terminen. Fribeloppet är inte en del av en modern utbildningspolitik på en modern arbetsmarknad. Ur ett frihetsperspektiv bör det inte i lag regleras så att den som väljer att göra lite mer, på sin fritid vid sidan av studier, bestraffas för det. Arbetslinjen bör gälla även Sveriges studenter.

Det kan ligga en viss logik i att begränsa studiestödet till den som ändå klarar av att försörja sig. Bidrag är till för att hjälpa de som är i behov av stöd. Ett studielån ska dock betalas tillbaka och därför bör lånen inte påverkas av studentens inkomst. Det bästa vore därför att göra en indelning på bidrag och lånedel, där fribeloppet avskaffas – i synnerhet för lånedelen av det studiestöd som erbjuds. Det är ytterst rimligt att lånedelen blir opåverkad av extrainkomster från arbete eftersom det premierar flit.

Såväl samhälle som individ tjänar på ett avskaffande av fribeloppsgränsen. Fler studenter kan hel- eller delfinansiera sina studier, vilket är bra ur flera aspekter. För det första kan fler avsluta sina studier utan att vara maximalt belånade. För det andra kan arbetslivserfarenhet från studietiden göra det lättare att få arbete. För det tredje skulle svartjobben minska eftersom studenter inte längre skulle behöva dölja sin inkomst. Ett ökat samarbete skulle också kunna komma till stånd mellan olika företag och institutioner när studenter skriver uppsats eller genomför projekt mot ersättning. Staten kan dessutom spara pengar eftersom ett avskaffande av fribeloppet skulle innebära att studenter inte behöver låna lika mycket pengar som i dag.

Sveriges studenter är myndiga individer berättigade att bestämma hur de väljer att spendera sin tid. Vi måste uppmuntra och hjälpa individer i utveckling.

Stockholm den 19 oktober 2010

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (2)