Frigående höns

Motion 2000/01:MJ523 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att utvecklingen av frigående system för höns
aktivt skall främjas.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en obligatorisk märkning av ägg.
Motivering
En av de viktigaste reformerna efter 1988 års djurskyddslag
var att burhållning av höns för äggproduktion skulle
avvecklas. Regeringen gav näringen tio år på sig att ställa om
till en produktion där hönorna skulle få gå fritt, sandbada,
sitta på pinne, värpa i rede och utöva alla de beteenden som
är naturliga för hönan.
Nu när det snart gått tretton år sedan djurskyddslagen klubbades igenom av
en i stort sett enhällig riksdag så sitter hönorna kvar i burarna.
Jordbruksverket fattade för inte så länge sedan beslut om förlängd dispens för
burhållning av hönor i väntan på att alternativa system skall utvecklas. Sedan
länge finns det dock godkända alternativ till burhållningen. Det som
Jordbruksverkets beslut grundar sig på är att skapa möjligheter för de
äggproducenter som vill övergå till att hålla hönor i modifierade burar. De
modifierade burarna är ännu inte godkända i Sverige och i väntan på att de
eventuellt godkänns så förlängs dispenserna.
Flertalet av de instanser som yttrade sig över Jordbruksverkets förslag om
förlängd dispens motsatte sig verkets förslag. Flera ledande etologer vittnar
dessutom om att de modifierade burarna aldrig kan tillgodose hönornas behov
i samma utsträckning som de frigående systemen kan. Troligtvis kommer de
inte heller att kunna erbjuda samtliga hönor i respektive bur möjlighet till att
utöva och nyttja de "funktioner" som burarna säger sig kunna erbjuda, till
exempel sitta på pinne, sandbada osv. Påståendet att de modifierade burarna
ger möjlighet till naturligt beteende anser jag av bland annat den anledningen
inte vara hållbart. I andra länder har man sedan länge slutat att forska på
modifierade burar. Nederländerna lade till exempel ner sin forskning på
modifierade burar redan 1984. Enligt min uppfattning bör riksdagen som sin
mening uttala sitt stöd för ett aktivt främjande för utvecklingen av frigående
system, vilka har högre potential att tillfredsställa hönornas behov.
Märkning av ägg
Mycket talar för att allmänhetens djurskyddsengagemang
kommer att öka alltmer framöver. Av det följer att åtgärder
ständigt måste vidtas så att allmänheten, det vill säga
konsumenterna, ges fullständig information om hönornas
livsvillkor under äggproduktionen. I dag är det alltför svårt
för konsumenten att få en fullödig information, och flera
äggproducenter använder en minst sagt tvivelaktig
marknadsföring av sina ägg. Det förekommer till exempel att
producenter skriver på kartongerna att äggen kommer från
hönor som hållits i "trivselburar". Fortfarande används andra
missvisande benämningar.
Inom EU pågår ett arbete för att ta fram ett märkningssystem för ägg.
Sverige bör vara mycket aktivt i det arbetet. Sveriges krav bör vara att
märkningssystemet tydligt skall ge den information som konsumenterna
efterfrågar. Märkningen bör till exempel tala om ifall äggen kommer från
hönor som gått i det fria och om hönorna dessutom haft tillgång till
utevistelse eller om äggen kommer från hönor som tvingats tillbringa sina liv
i någon form av burar.

Stockholm den 4 oktober 2000
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (5)