Frivilligt och ideellt arbete

Motion 2004/05:Sk379 av Anna Lilliehöök och Anita Sidén (m)

av Anna Lilliehöök och Anita Sidén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avdrag för bidrag till ideella organisationer.

Motivering

Frivilligt arbete inom det sociala området utgör ett viktigt komplement till verksamheter drivna av stat och kommun. Fler och fler vill vara med och göra sin insats allt efter förmåga och möjlighet. Vilja och engagemang till ideellt arbete är en god kraft som borde tas till vara och ges ett större utrymme än vad som är fallet i dag.

I Sverige drivs det sociala arbetet nästan helt inom det offentligas regi. Frivilligarbetet blir marginaliserat och det kan uppstå många problem när de olika sektorerna skall samarbeta. Villkoren för de verksamheter som drivs i kommunal och statlig regi är givetvis helt andra än för frivilligverksamhet, vilket i många fall kan leda till problem när de två olika sektorerna skall arbeta sida vid sida.

Frivilligverksamheter arbetar ofta med minimala resurser som knappt täcker telefonkostnader. Det kan jämföras med den offentligt drivna verksamheten med dess resurser. Den ideella verksamheten har en stor frihet att verka på sitt sätt medan den kommunala verksamheten styrs av regler och politiska beslut. Den som är med och arbetar i den frivilliga sektorn kan ibland göra det bara ett par timmar då och då medan de som arbetar i den offentliga verksamheten är anställda med lön och tillgång till alla kringresurser.

De ideella organisationerna bygger på frivilliga bidrag vad gäller både arbetsinsatser och ekonomiska resurser. I alla andra EU-länder finns det möjlighet till skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer. En sådan avdragsrätt bör införas även i Sverige. Detta kommer att bli en vinst för skattebetalarna både i form av kvalitet och i form av fler och mer varierade frivilliginsatser.

Stockholm den 1 oktober 2004

Anna Lilliehöök (m)

Anita Sidén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)