Full ersättning för rättegångskostnader vid vinst i skattemål

Motion 2017/18:1983 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ersättningsreglerna i skattemål till gagn för ökad rättssäkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Reglerna för ersättning i skattemål återfinns i skatteförfarandelagens 43 kapitel. Där framgår att den som i ett ärende eller mål har haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som denne skäligen har behövt för att tillvarata sin rätt, också har rätt till ersättning om den sökandes yrkanden i ärendet bifalls helt eller delvis. Man kan även få ersättning om frågan är av vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för ersättningen.

Bedömningen av vilka kostnader som den sökande skäligen kan ha haft för att tillvarata sina intressen varierar i stor grad från fall till fall. En statlig utredning från 2013 påvisar att den som helt eller delvis vinner gillande vid rättegång i skattemål, genomsnittligen får 49 procent av sina ombudskostnader täckta. Resterande 51 procent får man stå för själv, även när det är staten som genom Skatteverket haft fel från början.

Ordningen innebär att man aldrig kan räkna med att få sina ombudskostnader täckta, även när man har rätt. Ytterst innebär det att det i praktiken främst är större företag och människor med ekonomiska resurser som kan ta ett skattemål till domstol och kunna betala för sitt ombud. Många mindre företagare och vanliga medborgare har inte råd att ens vinna i domstol då man inte kan räkna hem kostnaderna som erlagts för att försvara sig. Kostnader som för ett mål ofta hamnar på sexsiffriga belopp.

Alla människor ska oavsett ekonomiska resurser kunna försvara sin rätt i skattemål och framför allt vara säkra på att man får sina ombudskostnader täckta i de fall man vinner. Därför behöver regelverket ses över i syfte att förändra i riktning för ett rättssäkrare skatteuttag och skatteprocesser.

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-09 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)