Fungerande omställning till ny teleteknik

Motion 2011/12:T251 av Isak From m.fl. (S)

av Isak From m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fungerande omställning till ny teleteknik.

Motivering

Delstatliga Telia Sonera har startat avvecklingen av fast telefoni i de områden som inte betraktas som lönsamma. Det motiveras med att gammal teknik ska ersättas med ny. Svartnäs och Fraukälen tillhörde de första byarna i Västerbotten som drabbades när Telia monterade ner delar av det fasta telefonnätet. Orsaken är att bolaget tycker att det blir för dyrt att underhålla ledningarna på gamla stolplinjer där det är glest mellan kunderna. Samma problem finns på många orter i Norrbotten. Totalt kommer mer än 50 000 hushåll i 200 kommuner att beröras de närmaste åren.

Telia Sonera har i samband med uppsägningar av abonnemangen erbjudit alternativ som inte fungerar. Sedan ett par år erbjuder Telia Sonera enbart fast mobil i Norrlands inland och Småland trots bristfällig täckning. Det finns en mängd exempel och platser där enskilda och företag varit utan telefon på grund av åska.

Såväl småföretagare och enskilda kunder som Post- och telestyrelsen har konstaterat att de nya tjänsterna inte uppfyller lagens krav på god funktion och säkerhet. Även äldre med behov av stöd drabbas då kommunernas hemtjänst tillhandahåller trygghetslarm anpassat till det nuvarande telenätet. Det är knappast rimligt att kommunerna ska bekosta flera olika system för trygghetslarm.

Gemensamt för de hushåll som berörs är också att de ligger vid telestationer som inte har framdragen fiber och därför förmodligen aldrig kommer att få bredband på kommersiella grunder. Telia väljer att i de fall det är möjligt erbjuda en mobil lösning som ger viss möjlighet till mobilt bredband. En del får dock bara 2G eller 184 Kbit per sekund.

Det har dessutom visat sig att de nya systemen klarar åska dåligt. Efter ett stort antal åskväder under sommaren 2011 fick Telia ett kraftigt ökat antal felanmälningar och förlängda felavhjälpningstider. Såväl småföretagare som enskilda kunder har blivit lidande av långa avbrott i kommunikationen.

En väl fungerade och utbyggd telefoni, post- och it-infrastruktur i hela landet är nödvändigt av flera skäl. Den behövs för att telemedicinen ska utvecklas, för att företag ska kunna starta, drivas och utvecklas, för distansutbildning och framför allt för att medborgarna ska kunna ta del av det moderna digitala samhället som kräver fungerade uppkoppling.

Det är viktigt att Sverige ställer om till modern teknik, men det är nödvändigt att se över hur övergången mellan olika system genomförs. Vi anser att staten ska visa ansvar genom att tydligt ställa krav genom Post- och telestyrelsen på fungerande ersättningssystem när gamla system byts ut. Det bör också finnas krav på att systemen bättre klarar åska. Det bör dessutom införas en samrådsplikt med berörda myndigheter för att minimera effekterna för den enskilde.

Stockholm den 27 september 2011

Isak From (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30
Yrkanden (1)