Gamla teatern i Eskilstuna

Motion 1992/93:Kr225 av Elisabeth Persson och Björn Samuelson (v)

av Elisabeth Persson och Björn Samuelson (v)
Landsortsteatern och dess verksamhet under tiderna är
ett sorgligt försummat område såväl inom den humanistiska
forskningen som av museerna. Och detta trots att
landsortsteatern spelat en betydelsefull roll såväl i den
nationella teaterhistorien som i en lång rad enskilda städers
kultur- och nöjesliv.
I Eskilstuna finns en av de få bevarade teaterlokalerna
från 1800-talet. I anslutning till denna pietetsfullt
renoverade ''teaterlada'' har en grupp kunniga och
engagerade teatermänniskor också samlat ett stort, unikt
och ännu bara delvis utnyttjat teaterhistoriskt
arkivmaterial.
Att låta Gamla teatern bilda kärnan i en utökad
verksamhet med tonvikt på äldre landortsteater och instifta
ett dokumentationscentrum för landsortens teater och
teaterhistoria vore mycket värdefullt. Icke minst skulle ett
sådant centrum utgöra ett betydelsefullt och nödvändigt
komplement till det arbete som Drottningholms
teatermuseum bedriver.
Trots kommunala och landstingskommunala bidrag har
Gamla teatern ingen möjlighet att utan statligt stöd utveckla
verksamheten, varken vad gäller dokumentationen eller
teaterverksamheten.
Vi föreslår att 300 000 kr av anslaget Forsknings- och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet reserveras för
Gamla teatern och ett teaterhistoriskt museum i Eskilstuna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Gamla teatern med
teaterhistoriska museet i Eskilstuna.

Stockholm den 22 januari 1993

Elisabeth Persson (v)

Björn Samuelson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)