Garantera verksamheten vid Uppåkra

Motion 2018/19:104 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör förklara Uppåkra som riksintresse och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska garantera verksamheten vid Uppåkra och i samarbete med stiftelsen och länsstyrelsen starta en musei- och utbildningsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Uppåkra är efter Birka den intressantaste arkeologiska utgrävningsplats vi har i Sverige. Platsen lockar varje år ett stort antal besökare, också internationellt. Det är en av de platser där vi hittat de äldsta fynden i Sverige. Bland annat har en 4000 år gammal grav grävts ut på platsen. Uppåkra (Stora Uppåkra) har varit bebodd under mycket lång tid. Sannolikt är det den forntida plats som haft en järnåldersbosättning under längst sammanhållen tid. Antalet fynd på platsen är enormt och det historiska intresset kan inte nog betonas. Uppåkra är en omistlig del av vår historia och staten bör garantera verksamheten där.

I dag bedrivs verksamheten för allmänheten av en stiftelse (Uppåkra Arkeologiska Center). Jag vill att staten är medintressent i verksamheten för att garantera en permanent och hög besöks- och museiverksamhet. Detta skall ske under former där både den nuvarande stiftelsen och staten tar det ansvar som är optimalt och som båda parter finner godtagbart. Området bör självklart förklaras som riksintresse.

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-12 Granskad: 2018-10-15 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)