Gemensam järnvägspolitik för EU

Motion 2009/10:T456 av Agneta Gille m.fl. (s)

av Agneta Gille m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en gemensam järnvägspolitik för EU.

Motivering

För att den gemensamma marknaden ska ha reella förutsättningar att utvecklas utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv krävs det en väl fungerande och utbyggd järnvägsinfrastruktur över hela Europa. Fler transporter måste ske på järnväg för att klimatförändringarna ska motverkas och att vi når de mål som EU och Sverige satt upp.

Idag tampas såväl gods- som persontrafiken på järnvägar med problem såsom bristande samordning, olika spårbredder och varierande nationella regler. Detta gör möjligheterna till snabba och effektiva tågtransporter i princip omöjliga. Att genomsnittshastigheten för europeiska godståg ligger på 9 km/h mellan Sverige och Sydeuropa visar tydligt på problemet.

Sverige och SJ är idag ett föregångsland när det gäller drift från förnyelsebar energi, men det finns fortfarande många europeiska länder, där tåg drivs på el från kol och olja. Inför de reella miljöhot som vi står inför är en sådan politik ohållbar.

EU ska inte bara garantera en fri europeisk marknad, utan även en fri rörlighet för medborgarna i Europa. Därför måste en kraftsatsning ske på snabbtåg som kan konkurrera med flyget. Det är viktigt att människor och varor kan färdas på det mest miljövänliga sättet samtidigt som detta kan ske med både komfort, snabbhet och rimliga taxor. Ett sådant synsätt ger regioner och individer bra möjlighet att utvecklas i hela EU.

I den internationella lågkonjunkturen är investeringar i infrastruktur viktiga framtidssatsningar. Det är ett bra sätt att skapa jobb och tillväxt. Tyvärr kan vi konstatera att den sittande regeringen är ytterst passiv när det gäller att driva på dessa frågor såväl inom EU som på hemmaplan.

Inom EU finns det fonder som kan tas i anspråk för finansiering av olika järnvägsprojekt. Framförallt handlar det om Regionalfonden. Det är viktigt att fonderna nu får skarpare politisk inriktning mot skapandet av en gemensam järnvägsinfrastruktur i hela Europa. Eventuellt behöver ytterligare medel tillföras fonderna för att nå målet inom rimlig tidsrymd.

Sverige måste gå i bräschen för att få till stånd en enhetlig standard för europeisk tågtrafik, vilket skulle möjliggöra en kraftig utbyggnad av tågtransporter över nationsgränserna.

Stockholm den 28 september 2009

Agneta Gille (s)

Fredrik Olovsson (s)

Matilda Ernkrans (s)

Sonia Karlsson (s)

Sven-Erik Österberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)