Gemensam nordisk linje gällande skogsnäringarna

Motion 2018/19:2585 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en gemensam nordisk linje gällande de nordiska skogsnäringarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skogen är en viktig tillgång för vår jord, vår energiproduktion och vår omställning mot ett hållbart samhälle. Skogen är dessutom en viktig tillgång för välfärdsskapandet i Sverige. Vi vårdar våra skogar, utvecklar affärsmöjligheter och ser skogen som en avgörande faktor för att nå de miljö- och klimatmål som både är nationella och på EU-nivå. Hur denna viktiga tillgång ska utvecklas under åren som kommer avgörs i mycket stor utsträckning på EU-nivå.

I den nordliga regionen i EU och i Norge ses skogen som en viktig resurs; i andra delar av EU är skogen enbart ett ställe för rekreation och naturupplevelser. Dessa olika uppfattningar får stor betydelse när EU utformar det regelverk som ska styra skogs­näringens utveckling i framtiden. Om länder som t.ex. Tyskland och Nederländerna får diktera EU:s regelverk inom detta område riskerar inte bara arbetstillfällen att gå förlorade, landsbygden att utarmas och klimatmål att bli svåruppnåeliga, utan en stor och förnybar resurs som skogen går förlorad. De nordiska länderna är små och öppna ekonomier, som var och en går en svår match i förhållande till stora ekonomier som t.ex. Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Samlade är vi en maktfaktor att räkna med. Tillsammans med våra baltiska grannar är den nordliga regionen EU:s tillväxt­korridor och en maktfaktor inom den europeiska gemenskapen. Detta syntes också tydligt i Europaparlamentet den 13 september 2017 när svenska ledamöter tillsammans med ledamöter från Finland och Lettland fick med sig EPP-gruppen och drev igenom moderata åsikter i voteringen om hur EU-länderna ska bokföra utsläpp och upptag av koldioxid av skogsbruk – LULUCF. Reglerna som antogs kommer att få konsekvenser för skogsbruket under tiotals år framöver. Det de nordiska och baltiska krafterna klarade av var att visa att skogsnäringen är en tillgång och inte en miljöbov. Ytterligare en framgång var markeringen om att skogspolitiken är nationell kompetens och inget som EU ska lägga sig i.

För att vårda och utveckla vår viktiga skogsnäring vore det effektivt om de nordiska Europaparlamentarikerna för en gemensam röst och driver den i EU. Att detta är en framgångsfaktor visade, som tidigare nämnt, voteringen den 13 september 2017.

Vid Nordiska rådets session i Oslo 1november 2018 beslutade en stor majoritet av ledamöterna att ställa sig bakom ett beslut om att de nordiska regeringarna ska finna rutiner för ett systematiskt samarbete kring en gemensam nordisk linje när det gäller EU-beslut som påverkar vår skogsnäring.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)