Gemensam transportstrategi för en gemensam nordisk infrastruktur

Motion 2013/14:T356 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en gemensam nordisk transportstrategi.

Motivering

Ett gemensamt nordiskt infrastrukturtänkande är nödvändigt om Norden skall stå sig i konkurrensen på världsmarknaden liksom att det är av stor vikt för arbetsmarknaden, näringslivet och vårt gemensamma nordiska utbyte. Goda och effektiva transporter samt en väl utbyggd och modern infrastruktur är grundläggande förutsättningar för tillväxt och utveckling. I takt med allt hårdare konkurrens från omvärlden ökar behovet av en större kapacitet på vår infrastruktur och nödvändigheten av väl fungerande kommunikationer aktualiseras i en rad olika sammanhang. Det gäller såväl inom EU och i nordiska sammanhang som i våra nationella transportsammanhang. Vikten av en gemensam nordisk infrastrukturplan, framförallt med fokus på järnväg kommer att vara till glädje för arbetsmarknaden och för att vi ska kunna bli konkurrenskraftiga med övriga Europa.

Transportsektorn har en grundläggande betydelse för en hållbar ekonomisk tillväxt och för sysselsättningen i Norden. Som medlem i Nordiska rådet är jag väl införstådd i vikten av en gemensam nordisk infrastrukturplan och behovet av att nå en samverkan kring en gemensam infrastruktur. Det är viktigt att hitta lösningar på gemensamma problem som gör det lättare för människor att resa, jobba och bo samt för företag att transportera gods över våra landsgränser. Förutsättningarna för att locka hit nationella och internationella företag är starkt beroende av fungerande transporter och där utgör ett nordiskt samarbete en god grund för företagsetablering och därmed gynnar vår arbetsmarknad såväl som vår välfärd. Med en gemensam nordisk infrastrukturplan skulle den nordiska gemenskapen vidareutvecklas och det finns få andra regioner i världen som kan erbjuda en lika unik kombination av den nordiska gemenskapen med en kombination av jobbutbud och boendemiljöer som en sådan lösning skulle erbjuda.

Om vi kan överbrygga tekniska, administrativa och juridiska hinder så har vi och våra nordiska grannländer goda förutsättningar att skapa oss ett starkt samarbete som kommer att komma både Sverige och nordiska grannländer till del. Lika viktigt som samarbetet om el är, där man redan har lyckats nå ett samarbete mellan Norge och Sverige, är det att finna en gemensam nordisk strategi för att utveckla transportinfrastrukturen till havs och på land. I januari 2012 slöt Sverige och Norge ett avtal om en gemensam marknad för gröna elcertifikat med syfte att skynda på utbyggnaden av förnybar energi. På motsvarande sätt är den framtida utvecklingen av infrastrukturen starkt beroende av effektiva transporter för att få en långsiktig och hållbar utveckling i alla delar av Norden.

En gemensam infrastrukturplan har varit föremål för diskussion när nordiska parlamentariker har träffats och det är nu dags att frågan lämnas över till vår infrastrukturminister för att se över möjligheterna att nå en gemensam infrastrukturlösning. Därmed bör regeringen överväga att ge relevanta institutioner såsom Nordforsk och Nordisk energiforskning i uppdrag att ta fram en långsiktig gemensam nordisk satsning på forskning och innovation inom transportområdet för att utveckla nordisk konkurrenskraft i framtiden.

Stockholm den 27 september 2013

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)