Gemensamma regler för färdtjänst

Motion 2008/09:T391 av Billy Gustafsson (s)

av Billy Gustafsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet att överväga någon form av mer enhetliga och gemensamma regler för färdtjänsten.

Motivering

Många människor i vårt land är funktionshindrade och därför i stort behov av samhällets stödinsatser. En viktig del därvidlag är möjligheten till färdtjänst. En väl fungerande färdtjänst ger möjlighet för funktionshindrade att leva ett så normalt liv som möjligt. Det är också många gånger en viktig trygghetsfaktor.

Färdtjänsten fungerar i många kommuner på ett utmärkt sätt; ett problem är dock att omfattning, tillgänglighet, avgifter m.m. varierar mellan kommunerna. Möjligheten för en funktionshindrad person att ta del av samhällets stödinsatser är med andra ord beroende på vilken kommun man bor i.

Rörelsehindrades intresseorganisationer har uttryckt en inställning till frågan om färdtjänst på följande tänkvärda sätt – vi är inte patienter utan medborgare. Medborgarskapet ger både skyldigheter och rättigheter men är samma oberoende av var man bor i landet.

Frågan har tidigare varit föremål för riksdagens behandling men utan önskvärt resultat. Frågans principiella dimension kvarstår, varför en ändring som likställer funktionshindrades rättigheter oavsett kommuntillhörighet bör göras.

Mot denna bakgrund finns behov av att överväga någon form av mer enhetliga och gemensamma regler för färdtjänsten.

Stockholm den 1 oktober 2008

Billy Gustafsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)