Global djurvälfärd

Motion 2012/13:MJ386 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om global djurvälfärd.

Motivering

Sverige är ett av de länder i världen som värnar starkast om djurens välfärd. Under förra året redovisade Djurskyddslagsutredningen flera förslag på hur djurskyddet ska stärkas ytterligare. Bland förslagen återfinns bland annat att sexuella övergrepp på djur ska förbjudas och att djur inte ska hållas uppbundna. Utredningsbetänkandet innehåller också många viktiga diskussioner om de djurvälfärdsfrågor som måste hanteras på mellanstatlig nivå. Dit hörs till exempel viss avel av djur.

Frågan om djurs välfärd ses idag som en viktig global fråga. Om detta vittnar inte minst det beslut som togs under årets Riokonferens, där djurs välfärd skrevs in bland hållbarhetsfrågorna. Mycket viktigt arbete sker också till exempel inom FN och EU. OIE (World Organisation for Animal Health) arbetar till exempel med att ta fram standarder för djurhållning. På dagordningen står bland annat att ta fram en standard för hur mjölkkor ska hållas. Inom EU har man under året tagit fram en handlingsplan för djurvälfärdsfrågorna, där det till exempel ingår att ett gemensamt ramverk för djurvälfärdsfrågorna ska införas.

Sverige agerar mycket förtjänstfullt på den globala arenan för att stärka djurens välfärd. Den svenska regeringen har bland annat ställt sig bakom att FN ska införa en deklaration om djurens välfärd. Regeringen är också mycket pådrivande inom EU för djurs välfärd, inte minst då det gäller transporter av djur till slakt.

Enligt min mening är det viktigt att det svenska arbetet på global och på mellanstatlig nivå stärks ytterligare. Det kan till exempel ske genom ett ökat samarbete med näringen, veterinär- och djurskyddsorganisationerna m fl. Enligt min mening bör regeringen därför överväga att se över arbetet på global och mellanstatlig nivå. Detta skulle kunna komplettera Djurskyddslagsutredningens arbete.

Stockholm den 26 september 2012

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)