Gotland

Motion 2004/05:So565 av Helena Bargholtz (fp)

av Helena Bargholtz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge de äldre valfrihet genom en äldrepeng.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att med hjälp av statliga medel stimulera en utveckling rörande hemtjänst liknande den danska modellen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återinföra husläkarlagen.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återinföra en nationell vårdgaranti.

Härliga Gotland kan bli Sveriges Gotland

Det är en liberal utgångspunkt att människor skall kunna bo där de själva vill och ha möjligheter att leva ett bra liv där. Många människor, inte minst sommargotlänningar, skulle vilja bosätta sig permanent på Gotland. Det gäller inte minst när man blir äldre. En lugn miljö och vacker natur, som Gotland erbjuder i överflöd, och ett behagligt klimat med landets flesta soltimmar får många människor att längta till Gotland.

Gotland har de förutsättningar som krävs för att utvecklas till en härlig livsmiljö för äldre människor. Detta ger ökad livskvalitet till de sista åren i livet. Det leder även till att fler arbetstillfällen kan genereras på Gotland, vilket i sin tur ökar öns tillväxt.

Jag är övertygad om att många äldre, ännu ej bosatta på Gotland, gärna skulle bli permanenta gotlänningar. Detta måste välkomnas. Äldre är en tillgång, inte belastning, för samhället. Låt Gotland bli ett paradis för äldre!

Satsa på de äldre

Länge har vi fått höra att krisen i äldreomsorgen kommer när fyrtiotalisterna blir riktigt gamla. Men det är inte hela sanningen. Antalet platser i äldreboenden minskar redan nu och allt färre får hemtjänst. Antalet anmälningar om vanvård ligger kvar på en hög nivå. Kommunernas ekonomiska satsningar minskar i förhållande till antalet gamla som behöver hjälp. Nu bekräftar också rapporter från samtliga länsstyrelser att det finns en negativ utveckling inom äldreomsorgen. Inte minst de inslag som ger innehåll och värdighet i de gamlas liv minskas eller tas bort.

Nu måste en större del av det offentliga samtalet handla om vad som kan göras för att förbättra för dagens äldre och vad som skall göras för att stärka omsorgen inför morgondagens alltfler äldre. Ett antal debattörer har lyft fram de stora kostnader som följer när den stora generationen fyrtiotalister åldras. Då måste naturligtvis omsorgen byggas ut. Folkpartiet har föreslagit en ökning av statsbidraget till äldreomsorgen. Hur fördelningen av de offentliga kostnaderna mellan staten och kommunerna skall bli på längre sikt är en fråga som måste diskuteras noga. På kort sikt ligger det ett stort ansvar på kommunerna att ha kraft att prioritera bort sådant som är mindre viktigt och hävda de äldres intressen.

Men viktiga insatser kan också göras på nationell nivå som också påverkar förutsättningarna att bli gammal på Gotland.

Våga bli gammal på Gotland

På Gotland är situationen den att ett antal äldreboenden har byggts om eller ersatts av nya. Ännu kvarstår några gamla ålderdomshem och sjukhem som är ovärdiga som bostäder och där arbetsmiljön är utdömd. Gotlands kommun har beslutat om en plan för ersättning av dessa. Idag är den långa väntetiden som tidigare fanns i princip borta och det finns ständigt lediga platser på de gotländska äldreboendena. Bedömningen är att det inte har skett genom att det har blivit svårare att få en plats i ett äldreboende utan det är snarare så att människorna på Gotland i större utsträckning väljer att bo kvar i sin vanliga bostad med stöd av hemtjänsten. På Gotland har hemtjänsten ökat radikalt de senaste tre åren.

Omsorgen dras med hög sjukfrånvaro, många förtidspensioneringar och deltidsarbetslöshet. Det gäller också på Gotland.

Den negativa utvecklingen kan vändas. Det är jag övertygad om. De allra flesta som jobbar i den gotländska äldreomsorgen är professionella yrkesmänniskor. De har ett engagemang och ett kunnande som måste utnyttjas på bästa sätt. I Folkpartiet är vi övertygade om att människor växer med ökade kunskaper och ökat ansvar. Vi kan få en trygg ålderdom, både i dag och i framtiden, om vi ger personalen det utrymme och de resurser de behöver. Med en äldreomsorg som tar hänsyn till personalens villkor kan vi undvika en kris. Detta kräver en god bemanning påäldreboenden, kompetent personal och lagar och regler som reglerar frihetsingrepp.

På 20 år har andelen av dem över 80 år som får hemhjälp minskat från cirka 30 procent till cirka 20 procent Man kan jämföra med Danmark, där utvecklingen har gått i motsatt riktning - mer än dubbelt så hög andel av de över 80 får hemtjänst där. För 20 år sedan låg vi ungefär lika. Den danska hemhjälpen är gratis för användaren, och den erbjuds aktivt, bland annat genom uppsökande verksamhet: kommunerna har skyldighet att erbjuda alla över 75 år hembesök två gånger om året, för att bland annat informera om kommunens hjälperbjudande. I Sverige uppger den del gamla som inte får hjälp att de inte känner till vad de har rätt att få.

Gotland har redan visat en utveckling som liknar den danska modellen. Med hjälp av statliga bidrag kan den utvecklingen stimuleras ytterligare och fler få del av en bra ålderdom på Gotland!

Ge äldre valfrihet

Äldre är vuxna nog att bestämma själva. Med hjälp av en äldrepeng vill Folkpartiet ge möjligheter för varje äldre människa att själv eller tillsammans med sina anhöriga avgöra var och hur man vill ha sin omsorg. Detta skulle innebära att de äldre som bor någon annanstans i landet kan ta med sig sin äldrepeng för att bosätta sig på Gotland.

Gotlands kommun skall granska och godkänna äldreboenden och hemtjänstleverantörer. Den som beviljas ett visst antal timmar hemtjänst eller en plats i äldreboende skall sedan själv avgöra vem som skall utföra tjänsten.

På så sätt uppstår grogrund för alternativ. Vi människor blir inte mer lika varandra för att vi blir äldre, snarare tvärtom. Under livets gång skapar vi vanor som vi har svårt att släppa. Valfriheten kan vara särskilt viktig för den som har sina rötter i en annan kultur än den svenska.

Äldrepengen leder också till en stimulerande konkurrens mellan utförare. Bara de som ständigt arbetar med att förbättra kvaliteten och ge de äldre så bra service som möjligt klarar sig i den ständiga jämförelse mellan de alternativen som uppstår. Äldrepengen leder alltså till mer makt för den äldre, ett bredare utbud av tjänster och ständig kvalitetsförbättring. Detta är gynnsamt för de äldre på Gotland.

Erfarenheterna visar också att alternativa utförare, fristående från kommunerna, ofta är bättre på att ta till vara personalens kompetens. Alternativen skapar inte bara en konkurrens om de äldre, utan också om personalen. När de anställda inom omsorgen på Gotland har flera arbetsgivare att välja på stärks deras ställning.

Omsorgsgaranti

Folkpartiet vill ha en kommunal detaljerad omsorgsgaranti för att kvalitetssäkra äldrevården. De förvaltningar eller fristående vårdgivare som försummar eller misslyckas med något som ingår i omsorgsgarantin skall bli skyldiga att betala tillbaka avgifter som tagits ut. Det är en effektiv metod att sätta ljuset på sådant som inte fungerar bra.

Återinför husläkarlagen

Det är bättre att ha en fast doktor och sjuksköterska än att tvingas upprepa sin historia vid varje besök i sjukvården. Under den borgerliga regeringstiden infördes därför en husläkarlag. Antalet som hade en fast läkarkontakt steg dramatiskt. Antalet allmänläkare ökade också snabbt.

Husläkarlagen avskaffades av Socialdemokraterna. Sedan dess har antalet praktiserande allmänläkare knappast ökat alls.

På Gotland är läget när det gäller tillgången på läkare för de äldre liknande. Många äldre har endast tillgång till Dr. X. Det vill säga den ambulerande hyrläkaren. Primärvården behöver flera kompetenser. Psykologer har tillförts vissa vårdcentraler, men här behövs mer resurser. Många äldre har inte bara fysiska åkommor, utan såväl depressioner som andra psykiska lidanden förekommer. På Gotland önskar vi återinföra de besök av sjuksköterska som tidigare funnits och som gör den danska modellen så framgångsrik. Genom ett besök i hemmet det år som man fyller 80 år kan många smärre problem, som utan tidig insats kan leda till större ingrepp, fångas upp. Kopplas dessa åtgärder till fri etableringsrätt, med koppling till försäkringssystemet, för läkare så kommer de äldre att få betydligt bättre förutsättningar och därmed fler år med livskvalitet.

Äldre skall ha rätt att välja en geriatriker som fast läkarkontakt. Äldre drabbas ofta av flera sjukdomar samtidigt. De reagerar annorlunda både på sjukdomar och på behandlingar än yngre. Det är viktigt att den som skall vara den trygga punkten i vården verkligen har de kunskaper som krävs.

Återinför en nationell vårdgaranti

En nationell detaljerad vårdgaranti infördes under den borgerliga regeringen 1991-1994. Den gav snabbt resultat i form av kortare köer, utan att sjukvården blev dyrare. Trots löften från regeringen har den ännu inte återinförts.

Stockholm den 28 september 2004

Helena Bargholtz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (4)