Grafiskt museum och akademi i Tidaholm

Motion 1994/95:Kr256 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

av Birgitta Johansson m.fl. (s)
Bilden har kommit att få en mer central plats för
människor. Det skrivna och talade ordet ersätts i allt högre
utsträckning av bilder. Men tyvärr dominerar kommersiella
bilder medan den konstnärliga bilden bygger på
ställningstaganden, känslor och är ifrågasättande, har svårt
att hävda sig. Det gör att det finns stora behov av institutioner
som tar fram denna typ av bilder.
I Tidaholm finns en lång tradition med att arbeta med
grafik, speciellt litografi. Den litografiska verkstad som finns
för konstnärer har sina rötter i det litografiska tryckeri som
Tändsticksbolaget använde för framställning av
tändsticksetiketter fram till långt in på 1950-talet.
Verkstaden har efter hand kompletterats och är i dag den bäst
utrustade litografiska verkstaden i landet.
I anslutning till grafiska verkstaden finns Tidaholms
museum, gymnasieskola med estetiska program och
utställningslokaler för köksindustrin Marbodal.
Hellidens folkhögskola är huvudman för verkstaden och
skolan anordnar långa och korta kurser i konstlitografiskt
tryck. Verkstaden besöks årligen av åtskilliga enskilda och
grupper som vill veta mer om litografi. Genom visning av
lokalerna och genom demonstration av arbetsmetoder ges
besökarna en möjlighet att sätta sig in i vad som är
kännetecken för en originallitografi.
Vi anser alltså att det i Tidaholm finns resurser, kunskap,
verktyg och maskiner för att skapa ett museum och
litografisk akademi i Tidaholm.
I tanken på att skapa en litografisk akademi med
anslutande museum ingår också att arbeta med
förlagsverksamhet, där konstnärer kan trycka sina bilder.
Den litografiska konsten är i Sverige eftersatt som ett eget
konstnärligt uttrycksmedel. Men för den enskilde
bildkonstnären är ofta möjligheten att arbeta med litografi en
viktig del både för att kunna föra ut sin konst till en bredare
allmänhet och för att säkra en inkomst. Det saknas dock i
Sverige oftast möjligheter för en konstnär att delta i
processen att arbeta fram litografiska bilder liksom det
saknas kunskap om vad litografi är hos såväl konstnärer som
deras publik. Grafiska verkstaden tillsammans med
Hellidens folkhögskola ger också konstnärer korta och
längre kurser i att forska kring modern experimentell grafik.
Tidaholms kommun har tillsammans med Hellidens
folkhögskola en plan på hur en litografisk akademi och
museum kan skapas i Tidaholm. Kommunen går in i ett
samarbetsprojekt som sträcker sig över tio år, även
ekonomiskt stöd till byggnader av lokaler för att förverkliga
denna unika satsning, ges av Tidaholms kommun.
Vi anser att detta är ett nationellt projekt, där staten på
olika sätt bör stödja denna verksamhet. I Sverige i dag finns
inte något heltäckande grafiskt museum. En litografisk
akademi kan också locka lokala konstföreningar och
enskilda till seminarier, kurser och föreläsningar. Tidaholm
kan med bredden på sin konstnärliga verksamhet bli ett
centrum för bildkonsten i framtidens Europa.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Litografisk akademi/museum i
Tidaholm.

Stockholm den 25 januari 1995

Birgitta Johansson (s)

Kjell Nordström (s)

Monica Green (s)

Urban Ahlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)