Granskning av Systembolaget AB och V&S Vin och Sprit AB (väckt enligt 3 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2003/04:N6 av Maria Larsson m.fl. (kd)

av Maria Larsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tillsättande av en oberoende utredning med uppgift att granska vad som inträffat i Systembolaget AB och V&S Vin & Sprit AB samt styrelsernas och företagsledningarnas åtgärder i enlighet med vad som anges i motionen.

Motivering

Systembolaget AB har en unik ställning i det svenska samhällslivet och den svenska företagsvärlden genom sin roll i alkoholpolitiken och som följd därav monopolställning. Särskilda krav kan därmed ställas på företagets verksamhet, styrning och ledning. Den senaste tidens händelser har väckt frågor om hur de krav som kan ställas i praktiken har uppfyllts. Dessutom har det statligt ägda V&S Vin & Sprit AB:s agerande i sammanhanget ifrågasatts.

Med hänvisning till bestämmelsen i riksdagsordningen 3 kap. 15 § – om motionsrätt vid inträffad händelse av större vikt – hemställer vi att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en oberoende utredning av vad som inträffat och i samband därmed granska de båda ovannämnda bolagens styrelsers och företagsledningars åtgärder för att undvika brott mot företagens egna regler och eventuella lagbrott.

Pågående arbete från polisens och revisorernas sida ska naturligtvis fortsätta, men det behövs därutöver en vidare översyn. Denna bör inkludera en granskning av de regler som gäller för alkoholbranschen i Sverige, då företag i denna bransch påstås ha utövat otillbörlig påverkan mot medarbetare inom Systembolaget AB. Uppgifter tyder på att branschen initierat ett omfattande system för påverkan på Systembolagets anställda och att Vin & Sprit kan ha varit marknadsledande vad gäller denna form av påverkan. Ett statligt företag verkar ha utövat otillbörlig påverkan mot ett annat statligt företag.

Detta väcker frågan om hur den statliga ägarförvaltningen utövats. Staten har här haft en dubbel roll, dels som ägare av Systembolaget med dess särskilda funktion i svensk alkoholpolitik, dels som ägare av ett kommersiellt företag, Vin & Sprit. Dessa roller har visat sig vara svårförenliga. Kristdemokraterna har tidigare uttryckt kritik mot statens funktion som ägare av företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Denna kritik verkar nu åter ha visat sig befogad i fallet med Vin & Sprit.

Vi förutsätter att riksdagens konstitutionsutskott kommer att granska frågan om regeringens ägarförvaltning inom ramen för sitt ordinarie gransknings­arbete. Dessutom vill vi i sammanhanget erinra om att en granskning av de statliga företagen sker inom Riksrevisionen som har att självständigt besluta om granskningsärenden.

Den utredning som regeringen föreslås få i uppdrag att tillsätta bör dels, som tidigare nämnts, granska de regler som gäller för alkoholbranschen, dels, i samarbete med bolagens revisorer, undersöka i vilken mån oegentligheter förekommit så vitt revisorerna kan avgöra, och dels, i ett senare skede, redogöra för vilka slutsatser polisutredningen och en eventuellt framtida rättsprocess kan leda fram till.

Stockholm den 2 december 2003

Maria Larsson (kd)

Mats Odell (kd)

Lars Gustafsson (kd)

Göran Hägglund (kd)

Per Landgren (kd)

Lars Lindén (kd)

Ragnwi Marcelind (kd)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Chatrine Pålsson (kd)

Olle Sandahl (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Händelse Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-12-02 Bordläggning: 2003-12-02 Hänvisning: 2003-12-03
Yrkanden (1)