Gränssamarbetet mellan Sverige och Norge

Motion 1999/2000:Sk808 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

av Åke Carnerö m.fl. (kd)
Gränssamarbetet mellan
Sverige och Norge
Samarbetet över den svensk-norska gränsen ökar allt mer,
vilket inte minst visar sig i den tilltagande trafiken över
Svinesundsbron. Handel, arbetspendlingar och fler
industrisamarbeten har lett till en trafikökning med 25
procent de två senaste åren. Genom denna utveckling har
också problematiken med gränsbarriärer och rörlighet
uppmärksammats allt mer. Initiativ till nätverksbyggande
och gränsöverskridande projekt bl.a. gällande
näringslivsutveckling, kultur och turism har tagits.
Ett viktigt arbete pågår inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitik
via INTERREG IIA. Syftet är att genom gränsöverskridande samarbete hitta
lösningar på gemensamma problem och på så sätt stärka utvecklingen i
gränsområdet. INTERREG IIA "Ett gränslöst samarbete" Bohuslän/
Dalsland-Östfold blev godkänt av EU 1996 och omfattar 11 svenska och 9
norska kommuner.
Programmets vision är en gränslös region som, med hänsyn tagen till
miljön, fullt ut utnyttjar regionens tillväxtpotential och stärker den
kulturella
identiteten. Samarbetet pågår inom fyra åtgärdsområden: näringslivsutveck-
ling, kultur och turism, miljö och hälsa samt kompetensutveckling.
INTERREG-samarbetet vänder sig i huvudsak till regionens offentliga
aktörer, eftersom det krävs offentlig medfinansiering för att få EU-medel.
Ett antal byråkratiska hinder har under årens lopp upptäckts som begränsar
den rörlighet som allt fler eftersträvar. Exempel på sådana är att
postsorteringen mellan gränsregionerna är centraliserad, vilket medför att
försändelser trots korta avstånd kan ta orimligt lång tid. Veckopendlare
mellan Sverige och Norge, som kör en svenskregistrerad bil, kan riskera att
få betala tull och andra avgifter för införsel av bilen. Handläggningen av
skattekort kan ta åtskilliga månader, vilket i sin tur förhindrar möjligheten
till
korttidsanställningar.
Det pågående "gränslösa" samarbetet har stor betydelse för att ytterligare
stärka gränskommunernas dragningskraft på bl.a. företagsetableringar, vilket
bidrar till ökad sysselsättning och förbättrad kompetensutveckling. Genom
ett fortsatt och fördjupat arbete med att kartlägga och undanröja de
gränshinder som föreligger kan gränsregionens tillväxtpotential ge invånarna
framför allt i gränslandskapen Bohuslän, Dalsland och Östfold utökade
möjligheter till arbeten, utbildning och kulturupplevelser.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ett fortsatt och fördjupat gränsöverskridande
samarbete i syfte att undanröja gränshinder mellan Sverige och Norge.

Stockholm den 4 oktober 1999
Åke Carnerö (kd)
Fanny Rizell (kd)
Rosita Runegrund (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)