Gröna vägskyltar till landsbygdsföretagare

Motion 2012/13:T500 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)
M1717

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla för landsbygdsföretagare att sätta upp vägskyltar.

Motivering

För företagare är det viktigt att synas och tala om var man finns med en tydlig vägskylt. Alliansregeringen har konsekvent i sex år jobbat för att stärka de gröna näringarna, utveckla en landsbygdsstrategi som går tvärsektoriellt genom departement, myndigheter samt tagit höjd i att utveckla, steg för steg, Matlandet Sverige. Det är därför viktigt att myndigheter underlättar möjligheterna för företagare att sätta upp vägvisningsskyltar.

Skylten längs vägrenen är många gånger landsbygdsföretagarens effektivaste marknadsföring och kan vara avgörande för företagets fortlevnad och för att kunderna hittar dit.

I glesbygden är det långt mellan service- och näringsidkare. Att underlätta för näringsidkare bortanför allfarvägarna handlar i förlängningen om att slå vakt om en levande landsbygd och verka för att människor kan bo kvar. Sverige var år 2011 det land som hade snabbast urbaniseringstakt i hela EU. Att göra det enklare att driva företag i landsbygd skapar arbetstillfällen och ett bättre underlag för att utveckla vård och skola.

Enligt Tillväxtverket omsatte turismen 264 miljarder kronor år 2011, vilket var en ökning med 6,4 procent jämfört med året innan. Turismnäringen sysselsatte 162 000 personer.

Enligt uträkningar lägger turisten ungefär en tredjedel av sina pengar under vistelsen i Sverige på mat. En stark livsmedelsindustri gynnar landsbygden. Dit räknas också den småskaliga gårdsförsäljningen. En välkommen bieffekt är att det stärker den lokala matkulturen. Att göra det enklare med vägvisning utgör en viktig pusselbit för att låta hela Sverige leva och underlätta för landsbygdens entreprenörer att fortsätta utvecklas.

Det är dags att regering och riksdag tydliggör villkoren för landsbygdens företagare för ansvarig myndighet, nämligen Trafikverket. Trafikverket bör se över kostnaderna och det administrativa arbetet kring uppsättning av vägskyltar – förenkla och gör det billigare att utveckla landsbygden.

Stockholm den 5 oktober 2012

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)