Häkte vid Solna tingsrätt

Motion 2005/06:Ju414 av Martin Andreasson (fp)

av Martin Andreasson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en lokalisering av ett häkte i anslutning till Solna tingsrätt.

Motivering

Ett effektivitetsproblem i rättsväsendet är de tidsförluster som polisen drabbas av när den tvingas lägga arbetstid på att resa mellan häkten, domstolar och polisstationer i samband med förhör, hämtningar eller transporter. När det handlar om förflyttning av misstänkta eller dömda finns också betydande säkerhetsrisker. Givetvis är stora delar av dessa tidsproblem och risker i det närmaste ofrånkomliga, men med en klok lokaliseringsstrategi kan de nedbringas drastiskt.

Närhet mellan polis, åklagare, häkte och tingsrätt höjer säkerheten samtidigt som man åstadkommer stora besparingar i tid och pengar. Risken för fritagningsförsök eller rymningar i samband med överföringar minskar drastiskt. Med rättskedjans olika instanser i anslutning till varandra frigörs värdefull arbetstid som polisen kan ägna åt att förebygga eller beivra ny brottslighet.

En möjlighet att åstadkomma detta finns i samband med den omläggning av tingsrättsorganisationen som regeringen aviserat för Stockholmsregionen. När stora ärendemängder flyttas ut från Stockholms tingsrätt får de mottagande tingsrätterna i regionen se över sina lokalbehov. Ett sådant exempel finns i Solna tingsrätt, som beräknas få en väsentligt ökad ärendemängd genom att ansvara för mål från ett område motsvarande Västerorts polismästardistrikt med ca 310 000 invånare.

Solna tingsrätts blivande lokaler ligger i direkt anslutning till västerortspolisens basstation och Västerorts åklagarkammare, vilket skapar goda förutsättningar för samordning. Däremot planeras inget häkte i anslutning till lokalerna. Ett häkte i lämplig storlek – kanske motsvarande det nya häktet i Uppsala med 50 platser i samma fastighet där polis och åklagare är belägna – skulle väsentligt underlätta samverkan mellan rättsväsendets olika myndigheter och höja säkerheten för de intagna. Stockholms län är också i stort behov av nya häktesplatser, och de omfattande trafikproblemen i huvudstadsregionen gör det angeläget att hålla nere behovet av långa resor för förhör, domstolsförhandlingar eller dylikt.

När justitieutskottet förra året behandlade en motion (2004/05:Ju450) om häkte i anslutning till Solna tingsrätt i betänkande 2004/05:JuU6 tolkades motionskravet enbart som en begäran om att tingsrätten skulle lokaliseras i anslutning till polisens och åklagarnas lokaler i Solna. Frågan om behovet av häkteslokaler i anslutning till tingsrätten behandlades över huvud taget inte av utskottet, vilket gör att jag anser mig nödsakad att återkomma i ärendet också i år.

Vid skapandet av den nya strukturen för rättsväsendet i Stockholmsregionen finns nu tillfället att spara tid, pengar och risker genom en lokalisering av polis, åklagare, häkte och tingsrätt i nära anslutning till varandra. Regeringen bör därför låta Kriminalvårdsstyrelsen pröva förutsättningarna för att lokalisera ett häkte i anslutning till Solna tingsrätts nya lokaler.

Stockholm den 30 september 2005

Martin Andreasson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)