Hållbar alkoholpolitik

Motion 2007/08:Sk398 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg (m)

av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder som minskar vinsten för den illegala alkoholhandeln.

Motivering

Införseln av alkohol till Sverige är hög och har inte minskat. Samtidigt minskar försäljningen av alkohol vid Systembolaget, enligt Handelns Utredningsinstitut. Flera andra utredningar visar på att den svenska alkoholpolitiken riskerar att haverera genom en okontrollerad införsel i kombination med en illegal vidareförsäljning av alkohol. Värst drabbar denna ordning ungdomar och personer med alkoholproblem.

Försäljningen av alkoholhaltiga drycker vid Systembolaget svarar idag för ungefär 50 procent av den uppskattade konsumtionen i Sverige. Eftersom den svarta marknaden är omfattande är det svårt att korrekt uppskatta den totala alkoholkonsumtionen.

Tydliga tecken på att den illegala införseln av alkohol ökar är att tullens beslag ökar kontinuerligt liksom antalet resor över nationsgränserna.

En metod för att minska den oreglerade införseln av alkohol skulle kunna vara att sänka den svenska alkoholskatten. Risken för att den totala alkoholkonsumtionen ska öka med sänkta svenska alkoholskatter bedöms som liten av flera utredare. Vinsten är att försäljning av alkohol återvänder till den registrerade sektorn.

För att den svenska alkoholpolitiken ska ha någon som helst effekt måste åtgärder vidtas som minskar vinsten för den illegala alkoholhandeln. Metoder och tidsplan för att öka den legala marknadsandelen av alkoholkonsumtionen genomförs lämpligen av en av regeringen tillsatt utredning. Utredningens uppdrag bör också inkludera uppdraget att utreda Systembolagets avskaffande.

Stockholm den 5 oktober 2007

Margareta Cederfelt (m)

Hans Rothenberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)