Hälsohögskolan i Jönköping

Motion 2000/01:Ub405 av Anders Björck (m)

av Anders Björck (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utreda möjligheten att inlemma Hälsohögskolan i Stiftelsen
Högskolan i Jönköping.
Motiven för vårt förslag
På initiativ från den dåvarande borgerliga regeringen omvandlades
Högskolan i Jönköping 1994 till en stiftelse. Driftsformen har visat sig
vara framgångsrik; högskolan värderas högt såväl internt som externt.
Att skriva högskolan i singularis är egentligen felaktigt. Högskolan i
Jönköping står i själva verket på tre ben: Lärarutbildning  &  kommunikation,
Ingenjörshögskolan samt Internationella handelshögskolan.
Glädjande nog har regeringen, med utbildningsminister Tomas Östros i
spetsen, inte sagt sig ha för avsikt att förändra det rådande
huvudmannaskapet. Högskolan tycks gå en spirande framtid till mötes.
Osäkrare är förhållandena för den helt fristående Hälsohögskolan, som i
dag inte utan framgång drivs av landstinget i Jönköping. En förändring av
huvudmannaskapet är nu aktuellt.
Två alternativ synes naturliga. Antingen förstatligas Hälsohögskolan, i
likhet med rikets övriga vårdhögskolor. Den uppenbara risken med ett sådant
förfarande är att högskolan förlorar sin fristående profil.
Det andra och betydligt angenämare alternativet är att också
Hälsohögskolan inlemmas i den fria stiftelsen; att Hälsohögskolan får bli
stiftelsens fjärde ben. Förslaget har stöd bland lärare och studenter, vilka ser
det som ett naturligt steg att deras högskola välkomnas i den större
högskolegemenskapen i Jönköping.
En sammanslutning av huvudmannaskapet skulle öppna dörren till
spännande samarbetsformer. När de fyra benen kombineras kan
gränsöverskridande forskningsdiscipliner som hälsoekonomi,
medicinteknologi och IT i sjukvården uppstå. Områden som dessa kan visa
sig bli betydande exportframgångar för Sverige. Den svenska
kunskapsbanken om sjukvård är stor, men utöver läkemedelsindustrin är
exporten inte så omfattande som man skulle kunna önska. En gemensam
stiftelseägd högskola i Jönköping skulle kunna bidra till en förändring.

Stockholm den 19 september 2000
Anders Björck (m)
Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)