Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 1998/99:So425 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Tabell 1: (Förslag i
sammandrag (tusentals
kronor) )
Inledning
Den nuvarande regeringen har ända sedan 1994 konsekvent
fört en politik som särskilt drabbat de funktionshindrade.
Steg för steg har man urholkat den handikappreform som
den moderatledda regeringen införde. Vi har lika konsekvent
motsatt oss de försämringar som drivits igenom och anser att
det är väsentligt att de återställs.
Utgiftsområdet omfattar även tandvårdsförsäkringen, läkemedelsför-
säkringen samt statsbidrag till hiv/aids. Vad gäller anslag för de två
sistnämnda områden hänvisar vi dock till andra motioner väckta under den
allmänna motionsperioden.
Anslag A, Hälsovård och
sjukvård
Detta anslagsområde innehåller bland annat
tandvårdsersättningar, läkemedelssubventioner, anslag till
hiv/aids, samt bidrag till organisationer på det socialpolitiska
området. Vad gäller anslag till läkemedelsförsäkringen och
arbetet med hiv/aids hänvisas till andra motioner som väckts.
Vårt förslag i motionen om en ändrad tandvårdsförsäkring (1998/99:So244
av Ulf Kristersson m.fl.) innebär att vi kan förena ett gott skydd för de med
höga tandvårdskostnader med lägre offentliga utgifter.
Anslag B, Omsorg om äldre
och personer med
funktionshinder
Under utgiftsområde 9 - anslag B finns en rad områden som
berör de funktionshindrade. Vi föreslår följande på dessa
områden.
B 3, Bidrag till viss
verksamhet för personer
med funktionshinder
Inom detta anslag fördelas en lång rad bidrag till olika
verksamheter som underlättar tillvaron för många
funktionshindrade. Det handlar t.ex. om rikstolktjänst, bidrag
till hjälpmedelsutställningar, bidrag till ledarhundar m.m.
Dessutom får handikapporganisationerna under detta anslag ett bidrag till
sina rekreationsanläggningar. För 1999 föreslår regeringen ett bidrag på
13 miljoner kronor. Det innebär en liten höjning av anslaget, som regeringen
för 1998 i det närmaste halverade. Vi moderater avvisade denna sänkning av
stödet och anser att det för 1999 bör räknas upp med ytterligare två miljoner
kronor och därmed uppgå till 15 miljoner kronor. Skälet till vårt förslag är att
vi anser att det är centralt att funktionshindrade och deras anhöriga ges goda
möjlighet till en bra och viktig möjlighet till rekreation vid anläggningar som
är särskilt anpassade för specifika funktionshinder.
B 7, Kostnader för statlig
assistansersättning
Vi har ingående beskrivit den konsekventa nedrustning som
den nuvarande regeringen har drivit igenom riktad direkt mot
de funktionshindrade. Vi hänvisar därför vad gäller detaljer
kring dels regeringens nedrustning av de funktionshindrades
välfärd, dels till vår inställning till motion 1998/99:So456 av
Ulf Kristersson m.fl. (m).
Som framgår av tabellen ovan anslår vi 1,5 miljarder kronor mer än
regeringen för kostnader för statlig assistansersättning. Med dessa extra
resurser återställer vi de försämringar som Socialdemokraterna och
Centerpartiet genomfört. Det handlar om att åter förstatliga assistans-
ersättningens första tjugo timmar. Vidare anser vi att rätten till personlig
assistent även under skoltid och vid vistelse på dagcenter skall återinföras.
Slutligen anser vi att schabloniseringen av assistansersättningen skall slopas
och återgå till vad som gällde före den 1 september 1997.
I detta sammanhang vill vi också upprepa vårt tidigare krav på att rätten till
avlösning för person som har funktionshindrad anhörig skall skrivas in i
Socialtjänstlagens 6 §. Denna rätt har hittills funnits i socialtjänstlagen, men
är sedan den 1 januari 1998 borttagen. Mot bakgrund av att rätten till
avlösning har inneburit en stor hjälp för särskilt föräldrar till funktions-
hindrade barn som inte omfattas av LSS-lagen anser vi att denna rätt bör
finnas kvar.
Vad gäller assistansersättningen finns det i dag brister i beräkningen av
denna. Men vi är av den mycket bestämda uppfattningen att en förändring av
ersättningen måste ske i samråd med handikapporganisationerna. Inom
handikapprörelsen finns i dag förslag och idéer om hur assistansersättningen
kan förändras på ett rimligt och bra sätt. Detta bör regeringen ta till sig i
det
fortsatta arbetet.
Personer som i dag har personlig assistans och fyller 65 år skall få fortsatt
rätt till detta stöd även efter att pensionsåldern uppnåtts.
B 13,
Handikappombudsmannen
Handikappombudsmannen tillförs ytterligare fyra miljoner
kronor för att ges möjlighet att bl a kartlägga hur
kommunerna följer upp FN:s standardregler för
funktionshindrade. Stödet ges under de kommande tre åren.
B 17, Alkoholinspektionen
EG-kommissionen har påtalat att den svenska
alkoholinspektionen strider mot gällande EG-rätt. Mot den
bakgrunden anser vi att myndigheten bör avskaffas från den
1 januari 1999.
B 21, Bostadsstöd till
funktionshindrade
I motion 1998/99:So456 utvecklar vi skälen till varför vi vill
införa ett nytt anslag för bostadsstöd till funktionshindrade.
Kortfattat kan här nämnas att vi anser att det är orimligt att
funktionshindrade skall tvingas söka socialbidrag för att
kunna bo kvar i sina handikappanpassade lägenheter. För att
undvika ett ökat socialbidragsberoende och för att underlätta
för kommunerna ekonomiskt anser vi att ett särskilt
bostadsstöd för funktionshindrade därför bör inrättas.
B 22, Statsbidrag till
psykiskt sjuka
Vi har i motion 1998/99:So456 föreslagit att regeringen skall
återkomma till riksdagen med förslag om att de psykiskt
funktionshindrade bör ingå som personkrets enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade. I avvaktan på
detta förslag anslår vi i ett särskilt stimulansbidrag till
kommunerna för 1999 och 2000. Syftet med
stimulansbidraget är att kommunerna mer aktivt än i dag
skall arbeta med denna glömda grupp funktionshindrade.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar anslå 1 817 000 000 kr för utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslag  A 1,
sjukvårdsförmåner för 1999 i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen beslutar anslå 80 394 000 kr för utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslag B 4, Bidrag till
viss verksamhet för personer med funktionshinder för 1999 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att förstatliga de första 20 timmarnas
assistansersättning i enlighet med vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen beslutar att återinföra rätten till personlig assistent
vid vistelse i skola och dagcenter i enlighet med vad som anförts
i motionen,
5.  att riksdagen beslutar avskaffa schabloniseringen av assistans-
ersättningen i enlighet med vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om beräkningen av assistansersättningen,
7. att riksdagen beslutar komplettera 6 § socialtjänstlagen med en
skrivning om avlösning i enlighet med vad som anförts i
motionen,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om rätt till personlig assistans efter 65 års
ålder,
9. att riksdagen beslutar anslå 6 188 000 000 kr för utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslag B 8 Kostnader för
statlig assistansersättning för 1999 i enlighet med vad som
anförts i motionen,
10. att riksdagen beslutar anslå 11 857 000 kr för utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslag B 13
Handikappombudsmannen för 1999 i enlighet med vad som
anförts i motionen,
11. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att anslå medel
till utgiftsområde 9 anslag B 17 Alkoholinspektionen för 1999 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
12. att riksdagen beslutar anslå 100 000 000 kr för utgiftsområde 9
anslag B 21 Bostadsstöd till funktionshindrade för 1999 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
13. att riksdagen beslutar anslå 300 000 000 kr för utgiftsområde 9
anslag B 22 Statsbidrag till psykiskt sjuka för 1999 i enlighet
med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 26 oktober 1998
Ulf Kristersson (m)
Chris Heister (m)
Berit Adolfsson (m)
Gunnar Axén (m)
Leif Carlson (m)
Maud Ekendahl (m)
Lars Elinderson (m)
Gustaf von Essen (m)
Margit Gennser (m)
Hans Hjortzberg-Nordlund (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Göte Jonsson (m)
Björn Leivik (m)
Göran Lindblad (m)
Cecilia Magnusson (m)
Carl G Nilsson (m)
Bertil Persson (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Henrik Westman (m)
Liselotte Wågö (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (26)