Hamnskydd

Motion 2006/07:T2 av Ewa Thalén Finné (m)

av Ewa Thalén Finné (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hamnskyddsmyndighet.

Motivering

EG-direktiv 2005/65/EG om ökat hamnskydd genomförs genom propositionen i svensk rätt. Direktivet ger möjlighet att utse den myndighet som ansvarar för sjöfartsskyddet till hamnskyddsmyndighet (artikel 5.3). I Sverige är detta Sjöfartsverket. På detta sätt gör man exempelvis i Finland. Propositionen föreslår däremot att hamnföretagen utses till hamnskyddsorgan, inte bara för sin egen verksamhet, utan också för verksamheter som bedrivs av andra företag i hamnområdet. Detta innebär att privata företag måste ta fram utredningar och planer för andra företags verksamheter – som t.ex. lagerbyggnader, värmeverk, varv, etanolfabriker, raffinaderiernas oljelager osv. och därutöver ta på sig ansvaret för deras skyddsåtgärder samt kostnaderna för allt detta.

Det innebär ökade risker, inte minst för integritetskränkningar, att privata hamnföretag får polisiära funktioner. Det är också oklart under vilka befogenheter och inom vilka gränser hamnföretagen skall arbeta. Hur ett företag skall kunna skydda ett annat företags verksamhet utan att kunna råda över den är svårbegripligt.

Propositionens förslag leder till ökad administrativ, verksamhetsfrämmande och ekonomisk börda för hamnföretagen. Det är min uppfattning att hamnföretag inte borde få i uppdrag att sköta uppgifter som i princip är att likställa med polisiära uppgifter. Svenska hamnföretag borde i stället få verka under samma förutsättningar som sina konkurrenter i andra EU-länder. Företag måste få koncentrera sig på att skapa värden, dvs. utföra sina uppgifter, tjäna pengar och anställa fler.

Utifrån detta borde det vara självklart att svenska hamnföretag inte skall bli hamnskyddsmyndigheter.

Stockholm den 9 oktober 2006

Ewa Thalén Finné (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-09 Bordläggning: 2006-10-10 Hänvisning: 2006-10-11
Yrkanden (1)