Handelsorganisationen MTO

Motion 1992/93:N295 av Annika Åhnberg (-)

av Annika Åhnberg (-)
Ett hållbart och demokratiskt internationellt
ekonomiskt system
Medan EG dominerar den svenska debatten händer det
viktiga saker på andra håll. Inom GATT närmar sig
(kanske) äntligen Uruguayrundan sitt slut. Stor
uppmärksamhet har fästs vid jordbruksdelen i
överläggningarna, men Uruguayrundan omfattar många
andra angelägna frågor som diskuterats i betydligt mindre
omfattning.
GATT blev aldrig den organisation det var avsett att bli,
utan i stället ett avtal. Detta ska nu omvandlas till en
internationell handelsorganisation, MTO.
Förslaget att bilda organisationen kom in sent i
förhandlingarna och har inte väckt den uppmärksamhet det
förtjänar. Den politiska debatten har varit obefintlig. Ändå
handlar det om en organisation som kommer att få mycket
stor betydelse för utformningen av det internatonella
handelsutbytet.
En av de mest angelägna uppgifterna är att verka för att
handeln sker på ett sådant sätt att miljömål kan tillgodoses
och inte enbart betraktas som besvärliga handelshinder. De
oerhörda miljöproblem världen står inför kommer inte att
kunna bemästras om inte den globala handeln kan bedrivas
på ett miljömässigt acceptabelt sätt.
Det är uppenbart att dessa aspekter inte i tillräckligt hög
grad funnits med i diskussionerna kring den nya
organisationen. Den tycks förd i en värld som aldrig hört
talas om Brundtlandkommissionen och där någon FN-
konferens om miljö- och utveckling aldrig ägt rum.
Pådrivande i diskussionen har industriländer och block
av länder (EG) varit. U-länder har i långt mindre grad
kommit till tals.
Det är beklagligt att den svenska EG-debatten fått
världen att krympa så att denna viktiga fråga inte tagits upp
i den politiska debatten. Klockan är verkligen fem i tolv, för
förslaget är så gott som klart. Hur de svenska förhandlarna
ställt sig till denna fråga är tämligen okänt.
Med tanke på resultatet av förhandlingarna kring den
nya organisationen hittills, är det nödvändigt att riksdagen
markerar vikten av att Sverige i GATT-förhandlingarna
verkar för att den globala handelsorganisationen grundas på
en ambition att förena frihandel med hänsyn till miljön.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Sverige i GATT-
förhandlingar bör verka för en handelsorganisation baserad
på miljöhänsyn.

Stockholm den 26 januari 1993

Annika Åhnberg (-)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)