Handikapperspektivet i offentliga utredningar och propositioner

Motion 1996/97:So429 av Anders Ygeman (s)

av Anders Ygeman (s)
Handikappolitiken kan föras utifrån olika utgångspunkter.
Om utgångspunkten är att det i första hand är socialpolitiska
frågor blir det naturligt att välja särlösningar på olika
problem, lösningar där den enskilde med en
funktionsnedsättning mer eller mindre blir beroende av
socialsektorns personal.
Om man i stället har synen att alla frågor har en handikappaspekt, blir det
mer naturligt att hitta lösningar genom olika former av generella eller
individuella anpassningar inom samtliga berörda områden. Det medför i sin
tur att människor med funktionsnedsättningar ges större möjligheter att leva i
och ta del av samhället, som alla andra. Vi får t.ex. tillgängliga bostäder för
alla i stället för specialbostäder, vi får en anpassad kollektivtrafik i stället
 för
färdtjänst, vi får anpassade arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden i
stället för Samhall.
Vår principiella inställning inom handikappolitiken är att alla frågor har en
handikappaspekt. Trots detta hänvisar ofta både myndigheter, massmedia
och andra till att handikappfrågor hör till det socialpolitiska området.
Ekonomiskt är det sannolikt billigare att genomföra en generell anpassning
än att i varje särskild situation göra speciallösningar. Dessutom, vilket är den
största vinsten, innebär det att människor med funktionsnedsättningar
behandlas som medborgare och inte som besvärliga och dyra problem, som
man måste lösa så billigt som möjligt. Det är en fråga om människovärde.
För att underlätta att hitta sådana generella lösningar är det viktigt att
människor med funktionsnedsättningar blir synliga i offentlig statistik, i
statliga utredningar, i propositioner etc. Vi vill därför föreslå att regeringen
utfärdar direktiv till alla statliga utredningar att alltid beakta vilka
konsekvenser deras förslag kommer att få för människor med funktions-
nedsättningar. Vi har som förebild haft direktiven om att statliga utredningar
ska belysa jämställdhets- och EU-aspekter. På samma sätt bör utredningar
uppmärksamma handikappaspekter.
Regeringen bör uppdra åt Statistiska centralbyrån och andra statistik-
producerande organ att ta med funktionsnedsättning som en variabel på
samma sätt som ålder, kön, nationalitet etc. Funktionsnedsättning är
sannolikt lika avgörande för levnadsvillkoren som de andra variablerna. På
detta sätt ges också en bättre bild av funktionsnedsattas levnadsvillkor.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om möjligheten att synliggöra handikappaspekter i offentliga
material.

Stockholm den 4 oktober 1996
Anders Ygeman (s)
Juan Fonseca (s)

Nikos Papadopoulos (s)

Sven-Åke Nygårds (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)