Handläggningsbestämmelser i ärenden rörande lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Motion 1993/94:So245 av Lena Öhrsvik (s)

av Lena Öhrsvik (s)
Den 1 januari 1994 trädde lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS) i kraft. I samband därmed
aktualiserades handläggningsbestämmelser av ärenden
rörande LSS. Det saknas bestämmelser som motsvarar dem
som finns i lagen om vård av missbrukare och lagen om vård
av unga, vari erinras om att lagarna är komplement till
socialtjänstlagen (SoL). Detta innebär, att ärenden enligt
LSS inte kan handläggas på samma sätt som enligt
bestämmelserna i SoL vad gäller dokumentation, akter,
personregister, gallring m.m.
Vad gäller avgifter, finns i LSS inga bestämmelser om
vad som sker om t.ex. föräldrar inte betalar fastställda
avgifter. Det föreligger också olika regler vad gäller LSS och
avgifter inom socialtjänsten.
Slutligen föreligger inga bestämmelser om delegering
vad gäller LSS. Eventuellt kan detta komma att tolkas så att
kommunen har fria händer att delegera beslut enligt LSS.
Detta bör emellertid klargöras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av
handläggningsbestämmelser i ärenden rörande lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stockholm den 24 januari 1994

Lena Öhrsvik (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)