Handledarutbildning inför övningskörning

Motion 2008/09:T352 av Anders Åkesson och Stefan Tornberg (c)

av Anders Åkesson och Stefan Tornberg (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dagens regelverk kring handledarutbildning inför körkortsprov bör förändras i syfte att uppnå en smidigare tillämpning för den som utbildar sig till handledare.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man i stället för att begränsa rätten att handleda till en enskild elev begränsar rätten att handleda i tid.

Motivering

Ambitionen bakom lagen att den som skall agera handledare i samband med privat övningskörning inför körkortprov måste genomgå en handledarutbildning är både bra och nödvändig. Det gör trafikmiljön säkrare och innebär rimligen att inlärning och stöd till den som genomgår körkortsundervisning/övningskörning blir både bättre och säkrare då den som handleder relativt nyligen genomgått en relevant utbildning.

En komplikation som uppstår med hur dagens krav på hur handledarutbildning är utformad är att den som är utbildad handledare endast får handleda just den elev man genomgått handledarutbildning tillsammans med. Detta innebär att en handledare som vill handleda ytterligare en körkortselev, t.ex. ett syskon, något/några år efter sin relativt nyligen genomförda handledar­utbildning på nytt måste genomgå en handledarutbildning, denna gång tillsammans med den nya körkortsaspiranten.

Ytterligare problem kan uppstå om eleven av olika skäl anser sig behöva mer än en handledare, t.ex. om båda föräldrarna ska ha möjlighet att handleda eleven. Eftersom elev och handledare med dagens regelverk måste utbildas tillsammans är det inte osannolikt att det blir svårt för både handledarna och eleven att hitta en gemensam tid för utbildning. Ty om de blivande hand­ledarna av någon orsak, t.ex. att man lever på skilda orter, inte kan närvara på samma utbildningstillfälle måste eleven genomgå två utbildningar för att få använda båda dessa handledare. Detta är inte bara något som uppenbart tar mycket tid i anspråk för den enskilde. Det synes även bli förknippat med relativt stora kostnader.

Mot bakgrund av det ovan anförda finns det skäl att se över dagens regelverk kring handledarutbildning inför körkortsprov. Syftet med översynen måste vara att uppnå en förenkling för den som utbildar sig till handledare. Istället för att koppla rätten att handleda enbart till att gälla en enskild person/elev borde man istället begränsa rätten till handledning i tid, dvs. att man efter genomgången handledarutbildning innehar rätt att handleda körkortselev/elever under max fem år. Självklart skall kravet på den som står i begrepp att skaffa sig körkort, att genomgå ovanstående utbildning, kvarstå.

Stockholm den 2 oktober 2008

Anders Åkesson (c)

Stefan Tornberg (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (2)