Hantering av naturreservatsbildning

Motion 2005/06:MJ232 av Ragnwi Marcelind (kd)

av Ragnwi Marcelind (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagregler om naturskyddsförrättning bör införas så att hanteringen av naturreservatsbildning kan ske enklare, snabbare och till lägre kostnad än vad nuvarande regler ger möjlighet till.

Motivering

Riksdagen har antagit miljökvalitetsmålet Levande skogar. Det innebär att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Delmål 1 – långsiktigt skydd av skogsmark med höga naturvärden – innebär att ytterligare 900 000 hektar skyddsvärd skogsmark skall undantas från skogsproduktion fram till år 2010. Mellan 1999 och 2004 har 71 845 hektar produktiv skogsmark skyddats genom köp och intrångsersättning. Skogsbrukets frivilliga avsättningar av skogsmark har ökat kraftigt de senaste åren, och utgör i dag ca 1 miljon hektar. Det är samma storleksordning som den skog som ges ett lagligt skydd inom nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Det är dock tydligt att målet inte kommer att vara nått år 2020.

Den socialdemokratiska regeringen redovisar i miljömålspropositionen sin bedömning av miljökvalitetsmålet och föreslår där ett antal åtgärder för att Levande skogars målsättningar ska nås. Åtgärderna gäller bl.a. en översyn av formerna för arbetet med att säkerställa det långsiktiga skyddet för skyddsvärd skogsmark. Regeringen säger vidare i budgetpropositionen att man avser att ge Statskontoret i uppdrag att se över hur de olika naturvårdsverktygen bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar. Syftet är att värdera de olika befintliga verktygen naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal samt skogsbrukets frivilliga avsättningar och deras långsiktiga kostnadseffektivitet i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Under de närmaste åren behöver ett stort antal naturreservat tillskapas för att vi ska kunna leva upp till de mål som riksdagen fastställt om bl.a. skogsskydd och biologisk mångfald. Nya lagregler om naturskyddsförrättning bör därför införas så att hanteringen av naturreservatsbildning kan ske enklare, snabbare och till lägre kostnad än vad nuvarande regler ger möjlighet till. I min motion 1998/1999:MJ787 framförde jag de grundläggande skälen för nya lagregler. I miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU24 redovisades överväganden rörande det förslag om naturskyddsförrättning som Lantmäteriverkets och Naturvårdsverket utarbetat. Enligt förslaget ska främst frågor om intrångsersättning och inlösen i samband med bildandet av vissa typer av områdesskydd avgöras genom en lantmäteriförrättning. Lantmäteriverkets och Naturvårdsverkets förslag har remissbehandlats. Förslaget har därefter beretts inom Regeringskansliet med beaktande av de synpunkter som remissinstanserna lämnat. Regeringen uttalade den 27 juni 2002 att ambitionen är att ett ställningstagande till förslaget om naturskyddsförrättning ska göras så snart som möjligt. Min hemställan är att riksdagen beslutar om en ny lagstiftning för hantering av naturskyddsärenden och naturreservatsbildning.

Stockholm den 22 september 2005

Ragnwi Marcelind (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)