Havsmiljömyndigheten till Göteborg

Motion 2009/10:MJ451 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik Jakobsson (c)

av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik Jakobsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlägga Havsmiljömyndigheten till Göteborg.

Motivering

Regeringen har beslutat att inrätta en ny havsmiljömyndighet, som ska ta ett samlat grepp på alla frågor som rör havet och vattendragen på land. Myndigheten väntas ta över bland annat Fiskeriverkets nuvarande verksamhet och de delar av Naturvårdsverket som berör hav och vatten. Den nya myndigheten beräknas starta sin verksamhet 2011.

Det är mycket bra att regeringen har tagit initiativet till en ny havsmiljömyndighet. Det är dock viktigt att i ett tidigt skede slå fast att den nya myndigheten ska ligga i Göteborg. Rikets andra stad har idag endast sex statliga huvudkontor. I Stockholmsområdet finns cirka 140 statliga myndighetskontor. Fiskeriverket, vars verksamhet kommer att bli en viktig del i den nya myndigheten, ligger redan i Göteborg. Det vore orimligt om denna viktiga verksamhet försvann ifrån Göteborg, där den naturligt hör hemma mitt i den svenska fiskerinäringens hjärta. Det är ju på västkusten som huvuddelen av de svenska yrkesfiskarna finns.

Närheten till våra viktigaste skyddsvärda havsmiljöer, i form av de marina skyddade områdena i Västerhavet (Kosterhavets marina nationalpark), talar också för att Göteborg bör bli säte för den nya myndigheten. På västkusten finns de flesta stora svenska hamnarna, där Göteborgs hamn är den överlägset största. Här finns också mycket forskning som rör den marina miljön, exempelvis Havsmiljöinstitutet vid Göteborgs universitet. I Göteborg ligger också sjöfartsforskningsinstitutet Lighthouse, som är ett samverkansprojekt mellan sjönäringen, Göteborgs handelshögskola och Chalmers tekniska högskola. Vidare finns på västkusten Sven Lovén centrum för marina vetenskaper med sina två stationer på Kristineberg och på Tjärnö.

På västkusten finns ett antal marina företag, i form av rederier, livsmedelsindustri, båthandlare, tillverkning och försäljning av navigationsutrustning, försäkringsbolag och andra aktörer med anknytning till havet och dess användningsområden.

Det är viktigt att den nya havsmiljömyndigheten ligger nära de verksamheter som den ska ha ansvaret för. Därför är Göteborg den självklara placeringen.

Stockholm den 5 oktober 2009

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Maria Kornevik Jakobsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)