Havsöringsförande bäckar och mindre laxåar

Motion 2000/01:MJ789 av Majléne Westerlund Panke m.fl. (s)

av Majléne Westerlund Panke m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av översyn och förbättring av skyddet för
havsöringsförande bäckar och mindre laxåar.
Motivering
Fiskevårdens övergripande mål och miljömålen på fiskets
område är högt satta och väl motiverade. Det finns dock
fortfarande brister vad gäller skyddet av våra lax- och
havsöringsbestånd i bäckar och mindre laxåar.
Att en god smoltproduktion skall lyckas förutsätter att dessa små
vattendrag är väl skyddade av busk- och trädvegetation. I dag kan alla buskar
och träd längs dessa vattendrag avverkas utan tillstånd. Följden blir att
tillväxten av oönskade vattenväxter ökar, samt att de kemikalier som används
på kringliggande åkermark hamnar direkt i vattendragen. Närsaltsflödet till
havet ökar liksom erosionen.
En annan förutsättning för en god smoltproduktion är att inga skadliga
rensningar av dessa mindre vattendrag företas. I dag krävs endast att
markägaren till länsstyrelsen anmäler att rensning ska ske.
Ovan beskrivna rensningar och avverkningar medför ofta en nära
hundraprocentig utslagning av laxsmolten.
Det är därför väsentligt att skyddet av dessa vattendrag ses över och
förbättras.

Stockholm den 2 oktober 2000
Majléne Westerlund Panke (s)
Pär Axel Sahlberg (s)
Hans Hoff (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)