Hemlösa

Motion 2003/04:So381 av Hans Hoff (s)

av Hans Hoff (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ta fram en samlad strategi för att ge de hemlösa ett värdigt liv.

Motivering

I Socialstyrelsens senaste inventering av antalet hemlösa som är från 1999 uppskattades antalet hemlösa vara cirka 10 000, varav cirka 1 500 i Stockholm. Det finns inte mycket som tyder på att antalet skulle ha minskat sedan dess. Medelåldern bland de hemlösa är 39 år, ungefär 1 000 är högst 25 år. Hälften av dem lever på socialbidrag, en fjärdedel har pension eller sjukbidrag. Endast 3 procent har lön från förvärvsarbete. De allra flesta hemlösa har missbruksproblem och psykiska problem eller en kombination av dessa.

Det är komplexa orsaker som gör att människor befinner sig i hemlöshet och den problematik som finns runtomkring gör att det inte räcker med generella åtgärder för att lösa dessa människors problem. Det handlar snarare om ett stort antal olika åtgärder som varierar från människa till människa. Av stor betydelse är att det finns utvecklade system för att identifiera tidiga signaler när någon är på väg mot en situation av destruktiv karaktär. Sveriges riksdag borde ha som målsättning att ge varje hemlös människa en ny start i livet. Därför bör en samlad strategi tas fram i samverkan med storstadsregionerna för att ge alla hemlösa ett värdigt liv.

Stockholm den 2 oktober 2003

Hans Hoff (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare