Hemlöst

Motion 2013/14:C272 av Åsa Lindestam och Thomas Strand (S)

av Åsa Lindestam och Thomas Strand (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ordna en strategi för en sammanhållen bostadspolitik med syftet att förhindra hemlöshet och möjliggöra flytt till arbete.

Motivering

Idag på våra gator och torg ser vi ett ökande antal personer som tigger för sitt uppehälle. Vi vet inte bakgrunden till den aktiviteten. Ofta är det svåra kommunikationsproblem när vi inte talar samma språk. Men vi ser inte allt lidande. Många av våra medborgare har mist sina bostäder eller står i begrepp att göra det. Att leva utan fast bostad är en tragedi. Vi ser även nya grupper som upplever hemlöshet: kvinnor med barn, personer med svåra missbruk och personer med psykisk sjukdomsbild. Här finns mer att göra. Varje enskild som tvingas till hemlöshet är ett misslyckande för samhället!

Det förebyggande arbetet måste utvecklas så att skadan aldrig inträffar. Att klara ett anständigt liv, kunna ordna sin hygien och få vila är svårt utan fast bostad. Arbetet med boendestöd måste utvecklas. Nytillskott av bostäder är ett måste! Hyresrätt till rimlig kostnad måste vara möjlig. Idag ökar bostadssegregationen för att hyresrätter saknas. Arbetsmarknaden förblir stillastående när människor inte kan flytta dit arbete finns på grund av avsaknad av bostad. En strategi för en sammanhållen bostadspolitik är nödvändig, inte minst i våra stora städer.

Stockholm den 27 september 2013

Åsa Lindestam (S)

Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)