Hemvärnet och civilförsvaret

Motion 2008/09:Fö254 av Jan Björkman och Kerstin Haglö (s)

av Jan Björkman och Kerstin Haglö (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hemvärnet och civilförsvaret.

Motivering

Hemvärnet har till uppgift att bevaka, skydda och stödja det civila samhället. Hemvärnssoldater utbildas till att klara dessa uppdrag. Därutöver har vissa förband specialiserat sig på särskilda uppgifter. Hemvärnet är den enda delen av försvaret som finns i hela landet och som sedan gammalt har en stark förankring och tradition hos det svenska folket.

Bilden som många idag har av hemvärnet överensstämmer inte med verkligheten. Hemvärnet är idag inga löjliga gubbar eller tanter som bara kokar ärtsoppa och leker med bössor, utan välutbildade unga män och kvinnor som kan skydda samhället vid svåra påfrestningar. Uppgifterna har förändrats och moderniserats avsevärt sedan andra världskrigets dagar.

Även om hemvärnets uppgift är att bevaka viktiga skyddsobjekt, ser vi vanligen inte hemvärnssoldater i militära sammanhang, utan vid andra svåra situationer som samhället utsätts för. Det handlar om naturkatastrofer som snökaos och översvämningar, men också om bekämpning av skogsbränder eller oljeutsläpp.

Inte minst viktigt är eftersök, när hemvärnet strukturerat letar efter barn eller vuxna som försvunnit, som vi nyligen kunnat följa i medierna. Soldaterna har god lokal- och personkännedom, varför deras insats är ovärderlig just vid eftersök.

Förra året omfattade hemvärnsförbands stöd till samhället över 40 000 timmar. Det är ett betydande bidrag till enskilda och kommuner, som drabbats av kris.

Nu är hemvärnets framtid hotad. Antalet soldater har halverats till omkring 30 000 personer idag. Försvarsmakten tvingas av regeringen att planera för ytterligare minskning till 12 000 soldater. Det innebär bland annat nedläggning av utbildningsgruppen i Karlskrona. Man har också diskuterat att göra hemvärnet mobilt, att samma styrka ska kunna räcka till överallt i hela landet vilket skulle innebära att mycket av lokalkännedomen som finns idag gick förlorad.

Hemvärnet ska spara, trots att det kostar mycket lite i förhållande till hela Försvarsmakten. Regeringen ser inte hemvärnet som den försäkring det är, när det oväntade plötsligt händer. Hemvärnet bygger på människors frivillighet, att hjälpa till vid kriser. Hemvärnet har också en uthållighet som vid behov sträcker sig över en lång tid.

Vi vill ha hemvärnet kvar också i framtiden som skydd och stöd i närsamhället. Det behövs även i hela landet. Hemvärnet måste få förutsättningar att finnas kvar och att fortsätta utveckla sin verksamhet, egen utbildning och övning i de situationer där de behövs.

Försvarsministern har i riksdagen deklarerat att han ser hemvärnet som en kvalificerad och modern del av insatsförsvaret. Därför förväntar vi oss att han i sin kommande proposition om försvaret står upp för denna deklaration inte bara i ord, utan också i handling.

Kaoset kring Försvarsmakten har varit stort under det senaste året. Enligt regeringen och försvaret krävs det mer och svårare arbetsuppgifter med mindre pengar. I denna turbulens riskerar man lägga ner fungerande och samhällsviktiga verksamheter som hemvärnet.

Stockholm den 2 oktober 2008

Jan Björkman (s)

Kerstin Haglö (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)