Hemvärnet

Motion 2008/09:Fö251 av Peter Hultqvist och Marita Ulvskog (s)

av Peter Hultqvist och Marita Ulvskog (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att hemvärnet dels har en rikstäckande organisation, dels kan utgöra ett stöd för det civila samhällets krisberedskap.

Motivering

I dagsläget består hemvärnet av 22 utbildningsgrupper och cirka 30 000 hemvärnssoldater. Som en konsekvens av de ekonomiska ramar som regeringen signalerat så har ÖB föreslagit att organisationen ska bantas till 12 000 personer, inkluderande 4 000 från de övriga frivilligorganisationerna. Självfallet får förslaget om det förverkligas allvarliga effekter för hemvärnet och dess framtida möjligheter. Hemvärnets framtid berörs också i Försvarsberedningens arbete där man markerar att framtidens hemvärn ska vara mer kvalificerat. Utöver dagens uppgifter så ska hemvärnet enligt förslaget bl a ansvara för basbataljoner inom marinen och flygvapnet, ingenjörs- och logistikförmåga samt verksamhet som beredskapspoliser. Avgörande för vad som är möjligt är slutligen de ekonomiska ramar som anges.

En slagkraftig och fungerande hemvärnsorganisation bör vara rikstäckande. Strategiskt så är det viktigt att upprätthålla en organisation inom försvaret som täcker hela landets yta. Hemvärnet är idag den enda organisation som har den möjligheten. En halvering av hemvärnets organisation, vilket ÖB:s senaste förslag innebär, kommer att göra detta omöjligt. Huvuduppgiften för framtidens hemvärn, de nationella skyddsstyrkorna, måste självklart vara militär. Men detta förhindrar inte att hemvärnet finns väl grupperat i samhällets övriga krisstöd. I samband med olyckor, naturkatastrofer och eftersökning av försvunna personer så har hemvärnets kapacitet oftast visat sig vara ovärderlig. Ett hemvärn som är anpassat till samhällets behov av krisstöd ökar landets samlade krishanteringskapacitet.

Därför finns det anledning att tydligt uttala att hemvärnet, utöver sin militära huvuduppgift, ska stödja det civila samhället. Då kan hemvärnet på den lokala nivån tydligare anpassas till kommunernas och länens behov av krisstöd. På detta sätt fördjupas också folkförsvarstanken. Idag så utförs sådant stöd inom ramen för en ambition uttalad i mån av möjlighet. Insatserna styrs med utgångspunkt från räddningstjänstlagen och lagen om skydd vid olyckor.

Stockholm den 1 oktober 2008

Peter Hultqvist (s)

Marita Ulvskog (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (1)