Historia om kärnämne

Motion 2002/03:Ub472 av Anita Jönsson och Jarl Lander (s)

av Anita Jönsson och Jarl Lander (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om historia som kärnämne i gymnasieskolan.

Motivering

Gymnasieskolans kärnämnen utgör viktiga gemensamma kunskaper för de ungdomar, som nu går ut på arbetsmarknaden. De bidrar till att bredda ungdomarnas möjligheter att gå vidare till nya utbildningar och bidrar till att stärka människors möjlighet att delta i samhällsliv och samhällsdebatt. Vi menar att historieämnet har en naturlig plats bland de ämnen, som utgör den gemensamma kärnan i gymnasieskolan.

Få ämnen har så stor betydelse för att vi ska kunna förstå dagens skeenden som historieämnet. Historieämnet ger värdefull kunskap om äldre tider och insikt om eviga mänskliga värden. Det ger också en grund för att förstå mycket av vår och äldre tiders kultur. Historiekunskaper ger inte minst tillfälle till reflektion över händelser i vår tid. Så ger t ex beskrivningen av kvinnornas kamp för rösträtt och andra mänskliga rättigheter en värdefull bild av hur demokratin vuxit fram i vårt land och hur könsrollerna förändrats.

Den som studerat industriarbetarnas utsatthet innan man valde att gå samman i gemensamma fackliga organisationer har kunskaper som är värdefulla när det fackliga arbetet utvecklas i vår tid. Kunskaper om tidigare skeenden i andra kulturer kan bidra till att öka förståelsen och respekten ungdomar emellan i ett Sverige som präglas alltmer av mångfald.

Exemplen kan mångfaldigas. Historielärare på gymnasieskolan kan också bekräfta det stora intresse elever i de övre tonåren har för ämnet och hur ämnet ger utrymme för reflektioner och intressanta samtal mellan eleverna. Vi menar därför att goda skäl talar för att historieämnet införlivas i gymnasieskolan som ett av dess kärnämnen.

Stockholm den 23 oktober 2002

Anita Jönsson (s)

Jarl Lander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)