Hjälpmedel för funktionshindrade

Motion 1993/94:So227 av Britta Sundin m.fl. (s)

av Britta Sundin m.fl. (s)
Fr o m januari 1994 skall landstingen erbjuda dem som
är bosatta inom landstingsområdet bl a hjälpmedel för
funktionshindrade. Detta gäller såväl hjälpmedel för den
dagliga livsföringen som hjälpmedel för vård och
behandling. Ordinationsrätten måste grunda sig på
ordinatörens formella kompetens. Ordinationsansvaret
innebär ett medicinskt ansvar.
Ordinationsrätt för vård- och behandlingshjälpmedel
grundar sig på medicinsk kompetens. Ordinatör skall kunna
diagnostisera/bedöma adekvat behandlingsåtgärd.
Ordinationsrätt av hjälpmedel för daglig livsföring
grundar sig på kompetens inom rehabilitering. Ordinatör
skall kunna bedöma möjlighet till rehabilitering före
kompensatorisk åtgärd.
Hjälpmedel kan ses som en kompensatorisk åtgärd när
andra rehabiliterande åtgärder inte kan ersätta nedsatt
funktion eller förmåga.
Utprovning, anpassning och ordination av hjälpmedel
ställer stora krav på kunskap hos de yrkesgrupper som skall
utföra dessa uppgifter, dels utifrån skydd för den enskilde,
men också för verksamhetens bedrivande i övrigt. Detta
kräver att Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om vem
som har ordinationsansvaret och ordinationsrätten för de
olika hjälpmedlen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om föreskrifter för
ordinationsansvar och ordinationsrätt för olika hjälpmedel.

Stockholm den 20 januari 1994

Britta Sundin (s)

Elvy Söderström (s)

Bo Forslund (s)

Hans Stenberg (s)

Sven Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)