Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter

Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För mindre kommuner på landsbygden är den långsiktiga kompetensförsörjningen en av de största utmaningarna. Näringsliv och offentliga aktörer har svårt att hitta personal med rätt utbildning i många kommuner. Unga människor flyttar iväg till större städer och till högskole-/universitetsorter för att utbilda sig och återvänder i mindre grad samtidigt som det är svårt att attrahera nya inflyttare. På senare år har antalet högre utbildningar på distans eller i utlokaliserad form minskat vilket har påskyndat denna negativa utveckling.

Den kunskaps- och kompetensklyfta som just nu förstärks hotar i förlängningen såväl landsbygdskommunernas tillväxt som samhällsutvecklingen i hela landet. De utbildningspolitiska vägvalen har hittills inte kunnat hejda den negativa trenden. Trots ett ökande söktryck har lärosätena svårt att svara upp mot behoven på mindre orter på grund av faktorer som urbanisering och generellt stegrande krav på den högre utbildningens arbetsmarknadsmatchning.

Tillgången till högre utbildning i det egna närområdet och i relation till den lokala arbetsmarknadens behov är en nyckelfaktor för samhällsutvecklingen. I många kommuner har därför lokala lärcenter byggts upp. Till dessa har ett antal högskolor och universitet kopplats, vilka erbjuder studenter att läsa kurser och program via distansteknik.  Dessa utbildningar är idag mycket populära och utgör ett bra komplement till traditionella utbildningar vid högskolor och universitet. Genom att finnas nära människor och erbjuda möjlighet att studera på hemmaplan sprids möjligheten för fler att skaffa sig en högre utbildning utan att behöva flytta.

Ett bra exempel är Campus Västervik, ett lärcenter knutet till bland annat Linnéuniversitetet, Högskolan Väst samt Karlstad universitet. Utifrån ett kommunalt initiativ för att klara vårdsektorns behov startade man här en sjuksköterskeutbildning i samverkan med Linnéuniversitetet, landstinget och andra kommunala campus. Till sjuksköterskeutbildningen på Campus Västervik är det ungefär 20 sökande per plats med god genomströmning.

Vi vill att regeringen överväger möjligheten att ge högskolor och universitet i uppdrag att utveckla samarbetet med kommunala lärcenter och andra parter för att möjliggöra högre utbildning i hela landet.

Krister Örnfjäder (S)

Laila Naraghi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)