Högskolan Gävle/Sandviken

Motion 1993/94:Ub677 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

av Sinikka Bohlin m.fl. (s)
Lokalkostnader
I årets budgetproposition upptas ett reservationsanslag
för Högskolan Gävle/Sandviken med 123 318 000 
kronor. I detta anslag ingår också lokalkostnader
som fördelas som påslag på studentpengarna med olika
nivåer för de olika utbildningsområdena.
För att kompensera för stora skillnader mellan
tilldelningen av hyresmedel enligt det gamla systemet och
det nya får vissa högskolor så kallade ''kuddar''. Högskolan
Gävle/Sandviken har inte tilldelats någon sådan.
Högskolan Gävle/Sandviken kommer att flytta in i nya
lokaler under 1994--1995. Lokalerna uppförs för
närvarande på det gamla regementsområdet Kungsbäck i
Gävle. Utöver lokalerna i Gävle har högskolan av
Sandvikens kommun hyrt lokaler som kommunen uppfört
speciellt för högskolans verksamhet. Den årliga kostnaden
för lokalerna är ca 3 miljoner kronor.
För att klara av hyreskostnaderna enligt det nya
anslagssystemet med en s.k. hyrespeng krävs att högskolan
är tillräckligt attraktiv och lockar många studerande. En
begränsande faktor för att kunna få tillgodoräkna många
studerande är reservationsanslagets tak. Skall Högskolan
Gävle/Sandviken kunna finansiera lokalkostnaderna
behövs en volym på verksamheten som med 2,5 miljoner
kronor överskrider det tilldelade takbeloppet för åren
1994--95, och effekten blir ännu mer uttalad 1995--96.
För att Högskolan Gävle/Sandviken skall kunna
säkerställa att utbildningsuppdraget kan fullföljas krävs att
högskolans reservationsanslag och planeringsram höjs.
Examensrätt
I regeringens proposition 1993--94 bilaga 9 redovisas att
Högskolan i Gävle/ Sandviken ansökt om examensrätt för
grundskollärarexamen med inriktning på årskurserna 4--9
samt att kanslersämbetet skall göra en bedömning av
ärendet före regeringens beslut.
Vid Högskolan Gävle/Sandviken finns mycket goda
förutsättningar att erbjuda en utbildning för årskurserna 4--
9.Lärarkompetensen är väl tillgodosedd, och närheten
till Uppsala universitet gör det möjligt att rekrytera
specialkompetens.Forskningsmiljön är under
uppbyggnad genom det nätverk som skapats och där de
statliga verken i Gävle, Uppsala universitet, Kungliga
Tekniska Högskolan och Högskolan Falun/Borlänge
ingår.Kompetensutvecklingen gynnas av det program för
forskning och utvecklingsarbete som antagits och
påbörjats.Erfarenheterna från lärarutbildning sedan
1946 är av största betydelse.
Om Högskolan Gävle/Sandviken till sitt omfattande
lärarutbildningsprogram kan foga utbildningen för
årskurserna 4--9, är det möjligt med samordning av
undervisningen mellan de olika utbildningarna för såväl
grundskolans samtliga årskurser som barnomsorgen. Olika
former för kvalitetssäkring garanterar att en sådan
utveckling ger goda resultat.
Högskolans lärarutbildningar har genom Nordplus och
Erasmus byggt upp ett kontaktnät för utbyte av såväl lärare
som studerande. Detta utbyte gäller både nordiska och
utomnordiska studerande. Internationalisering av
lärarutbildningarna är alltså ännu en av de förutsättningar
som finns för att genomföra en utbildning för grundskolans
årskurser 4--9.
Önskemål har även kommit från studerande som
genomgått utbildningen för årskurserna 1--7 att i Gävle
kunna komplettera till inriktningen mot 4--9. Examensrätt
för en sådan utbildning skulle ge Högskolan
Gävle/Sandviken en riksrekrytering av studerande till en
eftersökt komplettering och specialisering inom såväl Ma
och No- som Språk och So-områden.
Sommaruniversitet
Ett av regeringens föreslagna nya utbildningsinitiativ är
sommaruniversitet. De två argument som anförs för
inrättandet av sommaruniversitet är i hög grad relevanta för
Högskolan i Gävle/Sandviken:Lärosätena i Sverige
utnyttjas sämre än i andra länder under sommarperioden.
Att inrätta sommaruniversitet är ett utmärkt sätt att ta
tillvara lokaler och utrustning året runt.Den extremt
stora studenttillströmningen.
Båda dessa argument passar väl in på Högskolan
Gävle/Sandviken. Tillströmningen av studerande har ökat
påtagligt. De nuvarande lokalerna är fyllda till
bristningsgränsen, vilket medför olika provisorier i form av
förhyrningar i omnejden. Ett utmärkt sätt att lindra
trångboddheten under den närmaste framtiden vore att ta
emot studerande under hela året.
Högskolan Gävle/Sandviken har börjat flytta till ett nytt
och större campus. Detta innebär att högskolan inom en
snar framtid kommer att kunna erbjuda moderna lokaler,
däribland välutrustade laboratorier och datasalar. Att
maximera nyttjandegraden av sådan dyrbar
specialutrustning skulle främja både investeringsinsatsen
och nyttjarna.
Högskolan skall enligt regeringen erbjuda kurser ur det
reguljära utbudet. Några typer av kurser som passar väl in
i ett sådant utbud är t.ex. kurser i mediakunskap, som är
oerhört eftersökta, men inte kan ta emot extra studerande
eftersom utrustningen begränsar antalet platser. Ytterligare
kurser på sommaren skulle ge nya möjligheter för många
studerande. Olika typer av datautbildning, där tillgången på
datorer bestämmer antalet studerande, hör till denna
kategori, liksom utbildningar som använder sig av
Geografiska informationssystem, GIS-laboratoriet.
Språkutbildning, både i svenska och främmande språk,
är en annan form av kurser som med fördel kan ges på
sommaren. Det blir allt viktigare för studerande med annan
inriktning än språk att komplettera sin utbildning på
akademisk nivå. Kurser i praktisk svenska och i svenska
som främmande språk är andra typer av högskoleutbildning
som kan ges på sommaren.
En grupp som av tradition studerar på somrarna är
lärare i olika skolformer. Stora grupper lärare i det
allmänna skolväsendet har behov av att fördjupa sin
utbildning, att bygga ut sin grundutbildning eller att
modernisera sina kunskaper.
Specialpedagogexamen
I det svenska samhället strävar man sedan länge efter att
ge alla barn och ungdomar lika möjligheter till god
utveckling och utbildning. Ett uttryck för denna strävan är
att de nya utbildningarna för barn- och ungdomspedagoger
och grundskollärare fått starkare specialpedagogiskt inslag.
Detta är en bra och riktig utveckling.
För att klara en hög målsättning och även framgent
förbättra barnomsorg och skola, ställs i många situationer
krav på en djupare och vidare specialpedagogisk
personalkompetens. Detta gäller bl.a. barn och ungdomar,
som behöver särskilt stöd och stimulans för att få sina
utvecklingsmöjligheter tillgodosedda.
I samband med uppkomsten av en ny
specialpedagogikutbildning år 1990 förlades endast fyra
platser i landet. Då ställdes Uppsala universitets region helt
utan kvalificerade utbildningar på det specialpedagogiska
området. Detta drabbar Gävle-Dalaregionen hårt.
Ett problem som finns på de nuvarande
utbildningsorterna är att få lärare söker till utbildningen.
Skälen till detta kan vara flera. Ett är att det blir dyrt att
under två eller tre terminer bo på en studieort långt
hemifrån. I Gävle har vi i olika utbildningar konstaterat att
utbildningens lokalisering i närområdet är väsentligt, i
synnerhet för vuxna studerande som redan är etablerade
med familj på en ort.
Högskolan Gävle/Sandviken hade under åren 1981--
1988 den gamla speciallärarutbildningen på 20 poäng.
Högskolan erhåller en utmärkt specialpedagogisk
kompetens, vilken dessutom kan kompletteras med expertis
från Uppsala universitet.
Högskolan Gävle/Sandviken bör ges möjlighet till
examensrätt att genomföra en specialpedagogutbildning
omfattande 40--60 poäng med inriktning mot
''komplicerade inlärningssituationer''. Utbildningen skulle
rikta sig till såväl förskollärare som grundskollärare och
skulle kunna utformas som distansutbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om reservationsanslag och
planeringsram för Högskolan i Gävle/Sandviken,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om examensrätt för
grundskollärarexamen med inriktning på årskurserna 4--9
vid Högskolan i Gävle/Sandviken,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om sommaruniversitet vid
Högskolan i Gävle/Sandviken,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Högskolan i Gävle/Sandviken
medges rätt att utfästa specialpedagogexamen med
inriktning mot komplicerad inlärningssituation.

Stockholm den 23 januari 1994

Sinikka Bohlin (s)

Axel Andersson (s)

Sigrid Bolkéus (s)

Karl Hagström (s)

Ulrica Messing (s)

Widar Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (8)