Högskolan i Gävle/Sandviken

Motion 1993/94:Ub688 av Karin Starrin (c)

av Karin Starrin (c)
Gävleborgs län har landets lägsta andel
högskoleutbildade, 13,6 % jämfört med rikssnittet 18,7 %.
Dessa siffror talar ett tydligt språk att alla ansträngningar
som går att vidtas måste göras för att höja utbildningsnivån.
Näringsliv och offentlig sektor efterfrågar alltmer högre
kompetens för att kunna uppfylla de krav som ställs.
Det är angeläget att Högskolan i Gävle/Sandviken får en
status för riksintag. Bl a. därför har Högskolan i
Gävle/Sandviken ansökt om examensrätt för
grundskollärarexamen med inriktning på årskurserna 4--9.
I budgetpropositionen redovisas att regeringen ska
pröva denna ansökan efter att kanslersämbetet har gjort en
bedömning om de kriterier som finns uppsatta kan
uppfyllas. Vid högskolan finns mycket goda förutsättningar
att erbjuda utbildning för årskurserna 4--9.
Lärarkompetens finns, ett forsknings- och
utvecklingsarbete har påbörjats och därför kan former för
kvalitetssäkring garanteras.
Det är angeläget att högskolan kan fortsätta att arbeta
efter den inriktning man påbörjat och därför bör riksdagen
uttala behovet av att ge examensrätt för lärarutbildning.
Lokaler
Högskolan i Gävle/Sandviken kommer att flytta in i nya
lokaler under 1994 och 1995. Ombyggnad pågår på det
gamla regementsområdet ''Kungsbäck'' i Gävle och
regeringen har medgett Byggnadsstyrelsen att teckna
kontrakt. Vid övergången får högskolan kostnader dels för
nuvarande lokaler i Gävle och för nuvarande lokaler i
Sandviken, dels för nya lokaler vid Kungsbäck.
För att högskolan ska kunna säkerställa att utbildning
kan fullföljas krävs att en översyn görs av problemen med
''dubbla'' hyreskostnader under en övergångstid och att
nödvändiga åtgärder vidtas.
Sommaruniversitet
I budgetpropositonens bilaga för utbildning beskrivs nya
utbildningsformer som bedöms kunna bidra till ökad
kompetens. Inte minst nu med det svåra
arbetsmarknadsläget gäller det att finna lösningar som gör
att utbildningssystemet utnyttjas maximalt. En form är att
öppna universitet och högskolor även under somrarna i så
kallade sommaruniversitet.
Genom att erbjuda utbildning under sommarperioden
kan lokaler utnyttjas maximalt. Den ökade tillströmningen
av studenter kan klaras av och eftertraktade kurser kan
dubbleras. Dessutom kan man erbjuda studenterna
möjligheter att parallellt med sina reguljära program
studera svenska, främmande språk eller datakunskap.
Högskolan i Gävle/Sandviken har alltså bra
förutsättningar för att inrätta sommaruniversitet och därför
bör de ges den möjligheten.
Gävle-Dalafakulteten
Att forskningsanknyta utbildningen vid de mindre och
medelstora högskolorna är oerhört viktigt. Det finns en
vilja och kraft till att samverka mellan högskolorna
Gävle/Sandviken och Falun/Borlänge och ett nätverk har
bildats. Nätverket har utvecklat en säkerhet för att kunna
garantera kvalitet i verksamheten genom en nära koppling
till Uppsala universitet, KTH och SLU.
Det är angeläget att de nätverksmedel för
forskarutbildning som nu är under fördelning är tillräckligt
tilltagna. Ytterligare FoU-medel kan behövas. Det är
viktigt att förutsättningar skapas för att Gävle-
Dalafakulteten ska kunna utvecklas.
Entreprenörsutbildning
Omfattande åtgärder har vidtagits för att förbättra
situationen för de små och medelstora företagen. Även i
budgetpropositionen betonas att det är dessa företag som
kommer att svara för ökad tillväxt och ökad sysselsättning.
Det som fattas är utbildning inom detta område. Hur
startar man företag? Hur klarar man av administration?
Hur beräknar man täckningsbidrag? Hur lägger man en
effektiv marknadsföring? Det ställs många krav på att vara
företagare eller entreprenör, men det finns ingen
utbildning.
Utbildningssystemet som vi har idag är upplagt utifrån
att vi är löntagare. Jag anser att vi även måste utbilda till
entreprenörer och företagare. Redan på gymnasienivå
måste det finnas specialprogram för entreprenörer. En
kommun med en bred företagarkultur och tradition är
Ovanåkers kommun i Gävleborgs län. Förutsättningar finns
här att starta en specialutbildning på gymnasienivå för
entreprenörer.
En fortsättning bör utvecklas med en inriktning för
entreprenörer på högskolenivå. Gävle/Sandvikens
högskola kan mycket väl skräddarsy en utbildning som ökar
företagares kompetens.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om examensrätt för lärarutbildning
vid Högskolan Gävle/Sandviken,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om problemen med dubbla
hyreskostnader vid Högskolan Gävle/Sandviken,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att få inrätta sommaruniversitet,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att skapa förutsättningar för
Gävle-Dalafakulteten,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att starta
entreprenörsutbildning.

Stockholm den 25 januari 1994

Karin Starrin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (10)