Högskolan i Skövde

Motion 1994/95:Ub728 av Kjell Nordström m.fl. (s)

av Kjell Nordström m.fl. (s)
De mindre högskolorna har en stor betydelse som motorer
för utvecklingen i de regioner där de ligger. Högskolan i
Skövde har hittills inte byggts ut på det sätt som motiveras
vare sig av regionens struktur eller högskolans starkt
växande kompetensbas och dess roll som utvecklingsfaktor.
Tvärtom är högskolan fortfarande en av rikets minsta med
resurser motsvarande endast några promille av den
nationella svenska högskolans resurser. Detta förhållande är
olyckligt, både av strukturella och av regionala skäl. En
optimal storlek på verksamheten förutsätter således en
fortsatt utbyggnad av såväl utbildning som forskning.
Ökad dimensionering av grundutbildningen
Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit en
utbyggnad av den svenska högskolan med ca 10 000 
studenter. Enligt propositionen bör -- för att stärka de
mindre och medelstora högskolornas utbildningsutbud --
''särskild hänsyn tas till deras önskemål om utökad
dimensionering''. Planeringen vid Högskolan i Skövde visar
att utbildningen, med utgångspunkt i innevarande års
prognos, vida kommer att överstiga det tak som har satts i
regleringsbrev, inte minst inom de naturvetenskapliga och
tekniska områdena. Därvid bör beaktas regeringens
önskemål om en utbyggnad av i första hand sådan utbildning.
Vid beslut om en utbyggnad bör Högskolan i Skövde
budgetåret 1995/96 tillföras ytterligare 500 helårsplatser,
varav minst 300 inom naturvetenskap och teknik. Det
innebär att de treåriga ramarna bör justeras till 2 700 
helårsprestationer för naturvetenskap och teknik och
till 3 000 
för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.
Forskning
I budgetpropositionen föreslås att professurer får inrättas
vid de mindre och medelstora högskolorna. Vi hälsar detta
med stor tillfredsställelse. Forskningsverksamheten vid
Högskolan i Skövde har successivt vuxit och fått en hög
kvalitet. Hittills har forskningen inom det datavetenskapliga
området vid Högskolan i Skövde granskats av
Universitetskanslern. Denne finner därvid att utbildning och
forskning håller god kvalitet, att den forskarutbildning som
bedrivs i samverkan med forskande enheter fungerar väl och
att kompetensen hos lärarstaben är god. Även forskningen
inom området industriautomation ökar starkt och en nära
samverkan inom området håller på att utvecklas mellan
högskolan och regionens industri. Exemplen skulle lätt
kunna göras flera.
Det är önskvärt att den växande forskningen vid högskolan
långsiktigt ges en bättre bas. Detta ställer krav på en
betydande ökning av de egna medlen för
forskningsstödjande åtgärder. (Inom ramen för anslaget
C49.)
Lokalhyror
I det nya systemet för finansiering av grundläggande
högskoleutbildning integreras lokalkostnader med
utbildningsanslag. Högskolan i Skövde föreslås för att
möjliggöra en anpassning till systemet, få en tillfällig ökning
av anslaget (beroende på tidigare regeringsbeslut om
förhyrningar) med 4 miljoner 
kronor för perioden juli 1995--juni 1996. Det är
emellertid inte rimligt att högskolan redan efter en
tvåårsperiod skall ha kunnat anpassa sig till de nya villkoren.
Riksdagen bör därför uttala sig för att ''övergångsperioden''
måste göras längre.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Högskolan i Skövde.

Stockholm den 25 januari 1995

Kjell Nordström (s)

Birgitta Johansson (s)

Anders Nilsson (s)

Monica Green (s)

Urban Ahlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)