Högskolan i Skövde

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla och bredda utbildningarna vid Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problem att rekrytera kompetens arbetskraft anges idag som ett av de stora bekymren inom såväl privat som offentlig verksamhet. Det är ett hot mot utveckling av såväl företag som vår gemensamma välfärd.

Här spelar de regionala högskolorna en otroligt viktig roll och för Skaraborg, den östra delen av Västra Götalandsregionen är utvecklingen av Högskolan i Skövde av avgörande betydelse.

Samverkan avgörande

I diskussioner om det svenska näringslivets utveckling lyfter alla fram behovet att förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagen. Fyra av fem av de framtida jobben förutspås komma inom dessa. Samverkan med högre utbildningar och forskning betonas då som oerhört viktigt för att förverkliga idéer till färdiga produkter och för att våga söka sig till större marknader än de inhemska.

Små och medelstora lärosäten, bland dessa Högskolan i Skövde, tar samverkansuppgiften med det omgivande samhället och näringslivet på största allvar. Det är här de små och medelstora företagen har en möjlighet att få det stöd och den inspiration kontakter med högskolan kan ge. Därmed har de mindre högskolorna med sitt öppna arbetssätt och nyttoforskning, en avgörande betydelse för en regions utveckling.

Kontaktarena och talangmagnet

För Skaraborgs del har Högskolan i Skövde som en internationell kontaktarena och talangmagnet en avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet i dess närområde. Här finns ett väl utvecklat samarbete med det regionala näringslivet och möjlighet att kombinera studier och arbete med såväl en personlig- som företagsutveckling som följd.

Närheten till utbildning stimulerar dessutom fler att studera. Många av dessa skulle annars valt bort högre studier av främst sociala och praktiska skäl.

Det är viktigt att statens ser till att alla lärosäten, inte bara storstadsuniversiteten, ges möjlighet att bidra till utvecklingen av såväl det befintliga som det framtida näringslivet i hela landet. Det finns ett behov av att även mindre lärosäten som Högskolan i Skövde kan vara med och ta del av utvecklingen. Högskolan är ett viktigt regionalt nav för kunskap, kompetens och internationella kontakter och ska så vara även i framtiden. Höjd utbildningsnivå och möjligheter till ett gott arbetsliv gör att människor bidrar till tillväxten i hela landet.

Bristyrken

Det är också viktigt att de små och medelstora högskolorna ges en möjlighet att med snabba insatser starta utbildningar inom regionala och delregionala bristyrken. I Skaraborg kan vi idag konstatera en brist på bland annat förskollärare och socialsekreterare inom offentlig verksamhet medan produktions- och automatiseringstekniker är exempel på två bristyrken inom industrin.

Här kan de små och medelstora högskolorna spela en stor roll för att tillgodose den regionala arbetsmarknadens behov samtidigt som vi kan minska arbetslösheten.

Monica Green (S)

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)