Högskolan

Motion 2007/08:Ub565 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om examensrätt i doktorsutbildningen.

Motivering

Regeringen slår i budgetpropositionen för 2008 fast att förstklassig utbildning och forskning kan bedrivas vid såväl större som mindre lärosäten. Det är därför viktigt att också skapa förutsättningar för de mindre högskolorna som idag inte har egna vetenskapsområden att kunna utveckla de forskningsmiljöer man valt att satsa på.

Vi vill därför förändra de befintliga vetenskapsområdena som indelningsgrund för examensrätt, eftersom vi anser att dagens system inte främjar de mindre högskolorna som ofta har hög kvalitet inom ett fåtal starka forskningsmiljöer men inte den bredd inom forskningen som krävs för att kunna få examinationsrätt inom ett helt vetenskapsområde. Vi vill att det ska bli möjligt att genom särskild prövning kunna få examensrätt inom andra områden än vetenskapsområden när kvaliteten tillåter detta.

Debatten om examinationsrätt och indelningen i vetenskapsområden har pågått i flera år. Ett antal ansökningar om vetenskapsområden från olika högskolor skickades till den förra regeringen som lämnade dem obesvarade. Många högskolor har därför inlett olika former av samarbeten med de lärosäten som har examinationsrätt för att på så sätt ändå öka inflytandet över den egna forskarutbildningen. Vi anser dock att samarbetsavtal inte till fullo kan lösa de problem som uppkommer genom att högskolorna inte har egen examinationsrätt inom sina starka forskningsmiljöer.

Alla lärosäten i Sverige uppmanas att satsa på profilering och koncentration av sin forskning för att uppnå tillräcklig volym för att bli konkurrenskraftiga. Dagens indelning i vetenskapsområden motverkar profilering och koncentration och är istället ett incitament för att satsa på bredden för att täcka stora delar av ett vetenskapsområde. Systemet med vetenskapsområden gynnar inte heller utvecklingen av nya och gränsöverskridande forskningsverksamheter som ofta sker i samverkan mellan högskolorna och näringslivet.

För att kunna utveckla en forskarutbildning med större relevans för arbetslivet är det i många fall nödvändigt att skapa ämnes- och fakultetsöverskridande utbildningar i nära samverkan med det omgivande samhället. Den nuvarande indelningen i vetenskapsområden hindrar dock en sådan utveckling inom andra lärosäten än universitet.

Högskolan i Skövde är ett exempel på en mindre högskola som valt att profilera sin forskning i tre starka forskningsmiljöer; systembiologi, informationsteknologi och virtuella system. Miljöerna är tvärvetenskapliga och passar inte in i den traditionella indelningen i vetenskapsområden. Den tvärvetenskapliga utformningen är dock attraktiv för näringslivet och andra samverkande parter. Högskolan i Skövde skulle bli en ännu mer attraktiv samarbetspartner för det omgivande samhället med egen examinationsrätt inom sina starka forskarmiljöer, under förutsättning att dessa har den kvalitet som krävs, eftersom högskolan då kan styra över sin forskning och därmed utforma den på ett sätt som i ännu högre utsträckning möter de samverkande parternas behov.

Vi föreslår därför att regeringen ser över möjligheten att examensrätt i doktorsutbildningen bör kunna tilldelas för grupper av ämnen eller områden istället för vetenskapsområden.

Stockholm den 5 oktober 2007

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Cecilia Widegren (m)

Christer Winbäck (fp)

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)