Högskoleplatser vid Västra Götaland

Motion 1999/2000:Ub460 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd, c, m)

av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd, c, m)
En väl fungerande regional demokrati behöver en gemensam bas av
värden och kunskap. En god kunskapsnivå behövs för att demokratiska
rättigheter skall kunna tillvaratas efter personliga och välgrundade
ställningstaganden.
Västra Götaland har behov av ytterligare ett universitet för att utbildnings-
behoven i regionen skall kunna tillgodoses. Samarbete mellan högskolor,
näringsliv, utbildning och forskning är nyckeln till framgång och utveck-
lingskraft. Regionen har möjligheten att verka för att de västsvenska hög-
skolorna mer intimt knyts samman. Fördelningen av högskoleplatser är
dock en statlig uppgift.
Stimulans för utveckling
Västra Götaland behöver medvind om utvecklingsprocessen skall nå
fastlagda mål, speciellt när det gäller utbildningssidan. Regeringen kan i
detta fall inte vänta på utvärderingen av försöksverksamheten innan
åtgärder vidtas. Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola,
högskolorna i Trollhättan/Uddevalla, Skövde, Borås, vårdhögskolorna i
Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde samt SLU Skara måste få stöd
för sin utveckling. Målet är att vid utvärderingen av
försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning skall dessa
utbildningsenheter framstå som framgångsrika.
Det finns en lång erfarenhet i Västsverige av samverkan på utbildnings-
området. I juli 1993 presenterades ett diskussionsunderlag för en västsvensk
utbildningsvision. Redan där påvisades vikten av att "finna bra och naturliga
kontaktvägar för samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers, de
mindre högskolorna i Västsverige, SLU-Väst (Sveriges lantbruksuniversitet i
Skara), länsstyrelser, länsarbetsnämnder, kommuner och näringsliv.
För den strategiska utbildningen i Västsverige diskuterades två visioner:
det småskaliga samhället med mångfald och regional självtillit eller det stor-
skaliga högspecialiserade samhället. Båda visionerna måste leda till för-
nyelse av näringslivet, internationalisering, service i nya former, jämställdhet
mellan könen, kultur och evenemang samt tvärvetenskap.
En region med förbättrad styrka
Stora insatser har gjorts för att genom ökad tillgänglighet till utbildning
höja utbildningsnivån i Sverige. Under 1997 till 2000 tillkom 68 000
nya högskoleplatser samt ytterligare 20 000 platser för 2001 till 2002.
Om man jämför fördelningen av platser för befolkningen mellan 16 och
64 år, framgår det att norra regionen har flest högskoleplatser per
invånare. Sedan kommer östra regionen och därefter södra regionen. Sist
kommer västra regionen. I västra Sverige satsas minst pengar per
invånare på varje högskolestuderande.
I regeringens vårproposition blev det i huvudsak universiteten i Karlstad,
Växjö och Örebro som kammade hem resurserna vad gäller högskoleplatser.
Den befintliga snedfördelningen gentemot Västra Götaland rättades inte till.
Västra Götaland har ambitionen att bli en konkurrenskraftig region inte bara i
Sverige utan även i Europa. Då krävs det satsningar på många olika områden
bl a infrastruktur, handel, sjöfart, industriutveckling m m men i allra högsta
grad också på utbildning och forskning. Näringslivet i Västra Götaland intar i
flera avseenden en unik position i Norden. Ett ovanligt stort antal branscher
inom olika sektorer har stor tyngd och kvalitet. Det gäller fordon, läkemedel,
elektronik, informationsteknik, livsmedel och petrokemi. Detta kvalificerade
näringsliv skall vara en motor för Sverige men då behövs också utbildad
arbetskraft.
Beräkningar inom regionen visar att det krävs 6 000 nya högskoleplatser
till Västra Götaland för att fördelningen skall vara rättvis. Om man ser på
antalet registrerade studenter per tusen invånare ligger tyngdpunkten kring de
stora universitetsorterna, där naturligtvis Göteborg finns med. Regeringen är
äntligen beredd att ge ytterligare platser till Borås, Skövde och Trollhättan-
Uddevalla, vilket är positivt. Tyvärr hjälper inte detta upp regionens sned-
fördelning gentemot landet i övrigt. Den regionala utvecklingsstrategin
kräver att målet sätts betydligt högre.
Alla högskolor är nationella och rekryterar studenter från hela landet. Till
regionala hänsyn ingår att kunna konkurrera på lika villkor som region. När
forskningsanslagen räknades upp enligt regeringsbreven för 1996 till 1999
hamnade Borås, Skövde och Trollhättan/Uddevalla lägst i landet. Sökandet
efter forskningspengar utanför forskningsanslagen är mycket tidskrävande.
Kvalitativ forskning, bättre satsning på den postdoktorala sidan när det gäller
tjänster behövs. Regeringen aviserar att forskningsmedel kommer att tilldelas
från KK-stiftelsen.
Läkarutbildning
Utbildningsministern har sagt sig vara beredd att se över
dimensioneringen av läkarutbildningen efter Vårdkommissionens
kartläggning av utbildningsbehoven i vård- och omsorgssektorn. Behov
av utbildning av läkare och sjuksköterskor har där fastställts. Här har
tydligt visats att Västra Götaland har stort behov av fler
utbildningsplatser för läkare.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om snedfördelningen av utbildningsplatser inom
högre utbildning i Västra Götaland.

Stockholm den 3 oktober 1999
Ulla-Britt Hagström (kd)
Ingrid Näslund (kd)
Per Landgren (kd)
Berit Adolfsson (m)
Elizabeth Nyström (m)
Marianne Andersson (c)
Birgitta Carlsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)