Höjd beskattning av tobaksvaror

Motion 2009/10:Sk234 av Barbro Westerholm (fp)

av Barbro Westerholm (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjd beskattning av tobak.

Motivering

Forskare vid Centre for Global Health Research, St. Michaels Hospital, University of Toronto i Kanada har med utgångspunkt från sina forskningsresultat dragit slutsatsen att med hjälp av tre gånger så höga tobaksskatter som idag skulle man kunna förhindra omkring 115 miljoner tobaksrelaterade dödsfall i världen de närmaste decennierna.

Analysen, som publicerats i tidskriften Nature Reviews Cancer, visar att varje år dör 5–6 miljoner vuxna människor i världen på grund av rökning. Bland annat orsakar rökning nästan en tredjedel av alla dödsfall i cancersjukdomar hos medelålders män och 6 procent av alla dödsfall på grund av cancer hos medelålders kvinnor.

Rökningen minskar i världens höginkomstländer, men i medel- och låg­inkomstländerna pekar kurvorna åt andra hållet. Om man utgår från dagens konsumtionsmönster kommer rökning därför att hinna orsaka cirka 450 miljoner dödsfall före år 2050, enligt analysen. Omkring hälften av dem som dör av rökning avlider i åldern 30–69 år.

För att hejda denna dödliga epidemi behövs åtgärder som kan få rökarna i låg- och medelinkomstländerna att sluta röka senast i medelåldern och förebygga rekrytering av nya rökare, konstaterar forskarna. De har studerat länder som lyckats minska rökningen snabbare än andra och drar slutsatsen att tobaksskatter är ett mycket effektivt verktyg. Länder som kraftigt höjt sina tobaksskatter, bl.a. Frankrike, har minskat sin rökning i betydligt högre takt än länder som inte gjort det.

Det har dessutom visat sig att höjda tobakspriser kan ha dubbelt så stor dämpande effekt på tobakskonsumtionen i fattiga länder som i rika. Genom att trefaldiga tobaksskattenivån i världen skulle tobakspriserna kunna pressas upp med cirka 70 procent. Detta kan, menar forskarna, rädda minst 115 miljoner liv fram till 2050. Sverige bör därför verka både här hemma och i det internationella hälsofrämjande arbetet för höjd tobaksskatt i kombination med skärpta tobakslagar och ökad information.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2009

Barbro Westerholm (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-29
Yrkanden (1)