Hot- och riskbedömningar av våldsamma män

Motion 2007/08:Ju271 av Carina Ohlsson (s)

av Carina Ohlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hot- och riskbedömningar av våldsamma män.

Motivering

Trots att det finns en vetenskapligt framtagen metod för att bedöma risken för framtida partnervåld, kallad Saramodellen, används den sparsamt av polis och rättsväsende. Man väljer alltså ofta att gå på instinkt vid bedömningen – något som inte alltför sällan får förödande konsekvenser. Saramodellen är en metod i form av en checklista. Man ställer en rad frågor om mannens karaktär, hans psykosociala bakgrund, missbruk, arbetssituation, personliga relationer och personlighetsstörningar. Svaren ger en bild av hur stor risken för framtida våld är och hur farlig mannen är för kvinnan i nuläget.

Resulterar bedömningen i att risken för att kvinnan ska utsättas för ytterligare brott är stor ska polisen ge henne information om detta och ta till en rad olika skyddsåtgärder.

Samhället måste använda sig av den kunskap som finns för att göra hot- och riskbedömningar av våldsamma män. Berörda barns situation måste tas med i hot- och riskbedömningen. Alla skyddsåtgärder måste inbegripa barnen. De är också offer för brott och deras behov måste tas med när man gör upp säkerhetsplaner för kvinnan.

Stockholm den 28 september 2007

Carina Ohlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)