Hundavelsstationen i Sollefteå

Motion 2008/09:Fö253 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)

av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hundavelsstationen i Sollefteå.

Motivering

2005 gjordes utredningen Hundgöra – att göra hundar som gör nytta (SOU 2005:75). Utredningen föreslog bland annat att staten skall ansvara för att det i Sverige produceras tjänstehundsämnen i tillräcklig omfattning och av tillräckligt god kvalitet så att de statliga tjänstehundsanvändarnas behov av egna tjänstehundar kan tillgodoses på såväl kort som lång sikt. Vidare föreslog utredningen att ett avelsprogram upprättas, och regeringen skall skapa en organisation att ansvara för detta. I Försvarsmaktens svar på SOU 2005:75 (2006-03-28 HKV 09835:65394) föreslås att huvudmannaskapet för en statlig tjänstehundsförsörjning uppdras till Försvarsmakten.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) har en av sina avdelningar, hundavelsstationen, belägen i Sollefteå. Enligt regeringsbeslut 2003-02-20 skall Försvarsmakten lokalisera den avelsverksamhet som svarar mot myndighetens behov av tjänstehundar till Sollefteå. Etableringen påbörjades 2004 och avdelningen påbörjade avelsarbetet med eget avelsmaterial 2005. Tiden för uppbyggnad av en avelsbas på cirka 80 tikar och cirka 15 hanhundar beräknas till 5 år. I dag består avelsmaterialet av cirka 55 tikar, och täckhanar nyttjas i huvudsak från den civila marknaden. Över 400 valpar har producerats i anläggningen. Aveln avser endast rasen schäfer.

Volymen på avelsmaterialet krävs för att kunna sluta populationen utan att inavelsgraden påverkas negativt. En sluten population är nödvändig för att på sikt säkerställa kvaliteten. Avkastningen från 80 tikar beräknas till 400–500 valpar/år. För att täcka Försvarsmaktens behov krävs cirka 200 valpar. Ett rationellt nyttjande av avelsmaterialet skulle således täcka övriga statliga myndigheters behov av tjänstehund vad avser rasen schäfer.

Hundavelsstationen tillgodoser Försvarsmakten med cirka 50 dressyrhundar per år. Avdelningen ansvarar för avelsplanering, valpning, ansvar för valpar fram till test. Uppdraget innefattar även rekrytering av fodervärdar, placering av hund hos fodervärd samt support under tiden hunden är placerad hos fodervärd. När hunden är 15–18 månader gammal sker en lämplighetstest, och i samband med detta övergår ansvaret till enheten i Märsta där grunddressyr av godkända hundar sker.

Avdelningen i Sollefteå har idag 14 anställda.

Eftersom verksamheten har stor betydelse för det samhället, är det viktigt att staten garanterar den fortsatta verksamheten i Sollefteå. Verksamheten är angelängen av sociala och samhällsekonomiska skäl, men behövs också av regionalpolitiska skäl, då Försvarsmakten är en viktig arbetsgivare i en liten inlandskommun. Med anledning av ovanstående bör regeringen ge Försvarsmakten uppdrag att vara huvudman för tjänstehundsförsörjning enligt SOU 2005:75 med fortsatt etablering i Sollefteå.

Stockholm den 3 oktober 2008

Eva Sonidsson (s)

Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)