i anledning av Kungl. Maj :ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar.

Motion 1973:2187 av herr Magnusson i Borås m. fl.

av herr Magnusson i Borås m. fl.
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Mot. 1973:2187

5

Nr 2187

av herr Magnusson i Borås m. fl.

i anledning av Kungl. Maj :ts proposition 1973:207 med förslag om
beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för
garantiavsättningar.

Det borde vara självklart att en lagstiftning, avsedd att förhindra
skatteflykt, inte ges en utformning som medför att transaktioner, vilka är
ett normalt led i näringslivets verksamhet, drabbas därav. Om så skulle bli
fallet kan mycket allvarliga konsekvenser uppkomma dels direkt för dem
som på ett eller annat sätt är beroende av de företag som drabbas, dels
indirekt genom att såväl fåmansföretagens som andra skattskyldigas
förtroende för lagstiftaren undergrävs.

Det underlag av hos skattemyndigheterna registrerade internöverlåtelser,
på vilket företagsskatteberedningen grundat sitt lagstiftningsförslag,
har inte närmare analyserats av beredningen. Med hänsyn till den
mycket korta tid som stått till förfogande har det inte heller varit möjligt
för dem som tagit del av beredningens förslag att i detta hänseende
tillhandahålla någon mera fullödig kompletterande utredning. I detta läge
har regeringen valt att som ett provisorium föreslå en mycket hård
lagregel kombinerad med en vid dispensregel. Den senare ger i och för sig
möjlighet att från den skärpta beskattningen undanta många fall som inte
kan betecknas som skatteflyktsfall, men förslaget kan ändå inte anses
tillfredsställande.

En beskattning av hela köpeskillingen måste bli orimligt hård för dem
som drabbas därav, särskilt som de drabbade inte kan förutsättas ha
överlåtit enbart i syfte att vinna skatteförmåner. Vilken beskattningskonsekvens
som bör anses vara den riktiga är en fråga som vid det
fortsatta utredningsarbetet bör bli föremål för mera kvalificerade
överväganden. Som ett minimikrav måste ändå gälla att avdrag medges
för tillskjutet belopp eller anskaffningsvärdet för de försålda aktierna med
hänsynstagande till den penningvärdeförsämring som under tiden har
förekommit.

Lagförslaget är enligt vår mening alltför omfattande. En begränsning
till de fall där den skattskyldige tillsammans med närstående har ett
bestämmande inflytande över både det sålda och det köpande bolaget
borde vara tillräcklig för att inringa de egentliga skatteflyktsfallen. Under
alla förhållanden framstår det som helt omotiverat att låta den skärpta
beskattningen omfatta skattskyldiga som inte har något inflytande över
något av bolagen. Minoritetsposter bör därför helt kunna undantas från
den föreslagna lagstiftningen. Därigenom kommer antalet dispensfall att
minskas.

I propositionen framhålls att man inte bör låsa dispensmöjligheterna

Mot. 1973:2187

6

genom en exemplifiering av hypotetiska fall. Det är riktigt att man på
grundval, av den utredning som företagits inte kan ange alla de fall där
dispens bör ges. Detta är inte heller nödvändigt. Eftersom fråga är om att
med den skärpta beskattningen träffa fall där syftet med transaktionen
varit att vinna skatteförmåner, är det tillräckligt att som förutsättning för
dispens kräva att den skattskyldige gör sannolikt att annat motiv
förelegat.

Förslaget att den skärpta beskattningen skall ges retroaktiv tillämpning
på överlåtelser som skett innan företagsskatteberedningens promemoria
offentliggjordes kan vi ej godta. Det faller på lagstiftarens ansvar
att ingripande inte tidigare skett mot dessa transaktioner vilka sedan lång
tid varit kända. Om Sveriges anseende som en rättssäkerhetsstat skall
kunna bibehållas är det nödvändigt att retroaktiv lagstiftning inte
tillämpas. Att av medborgarna kräva att de skall avstå från att vidta
transaktioner, som enligt lagstiftning och praxis är fullt tillåtna, är
orimligt. Annat krav kan inte ställas än att de skattskyldiga skall handla i
enlighet med vad som är gällande rätt.

På vederbörande utskott torde få ankomma att utarbeta erforderlig
författningstext.

Med hänvisning till vad som anförts hemställs

att riksdagen i anledning av propositionen 1973:207 beslutar

1. att vid beräkning av realisationsvinst på interna aktieöverlåtelser
skall avräknas tillskjutet belopp eller anskaffningsvärde
för de försålda aktierna med hänsynstagande till den penningvärdeförsämring
som ägt rum under tiden,

2. att minoritetsposter i de berörda bolagen icke skall omfattas
av lagstiftningen,

3. att lagstiftningen skall äga tillämpning först från och med
dagen för promemorians avlämnande den 20 oktober 1973.

Stockholm den 3 december 1973

TAGE MAGNUSSON (m)
i Borås

N. YNGVE NILSSON (m)
i Trobro

PAUL BRUNDIN (m)